Kim jest nowy prezes Przewozów Regionalnych?

Kim jest nowy prezes Przewozów Regionalnych?

02 lipca 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Ryszard Kuć został wybrany przez radę nadzorczą nowym prezesem Przewozów Regionalnych na początku czerwca br., na które awansował ze stanowiska dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Olsztynie. Kim jest nowy prezes?

Fot. Przewozy Regionalne

Nowy prezes Przewozów Regionalnych Ryszard Kuć pochodzi z Mazur, urodził się 18 marca 1967 r. w Łukcie. W 1982 r. rozpoczął naukę w Technikum Kolejowym Ministerstwa Komunikacji im. gen. W. Sikorskiego w Olsztynie, którą po czterech latach ukończył z tytułem technika transportu o specjalności ruch i przewozy kolejowe. Tego samego roku (1986) rozpoczął pracę na stanowisku dyżurnego ruchu. Rozpoczął studia inżynierskie na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej (specjalność: logistyka i technologia transportu), a w 2002 r., po ich ukończeniu, podjął magisterskie studia uzupełniające, które stanowiły kontynuację edukacji inżynierskiej - zarówno w zakresie kierunku, jak i specjalizacji.

Tytuł magistra inżyniera posiada od 2004 roku. W 2007 r. Ryszard Kuć skończył także podyplomowy kierunek zarządzanie-marketing-logistyka w spółkach handlowych na Uniwersytecie Szczecińskim, a w 2012 r. - zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami coachingu menedżerskiego w Olsztyńskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego. W tym czasie (2006 – 2008) pracował jako zawiadowca w Zakładzie Linii Kolejowych PKP PLK w Olsztynie, a w 2008 r. został starszym specjalistą w Oddziale Regionalnym PKP PLK w Warszawie.

Dalsza droga obecnego prezesa Przewozów Regionalnych przedstawia się następująco: od 2009 r. Ryszard Kuć podejmuje równoległą pracę na stanowisku głównego specjalisty w Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK w Warszawie oraz stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Transportu PW, których obecnie jest uczestnikiem. W 2010 roku kończy seminarium pedagogiczne dla doktorantów i asystentów Politechniki Warszawskiej, a w międzyczasie zdobywa dodatkowe kwalifikacje potwierdzone przez Urząd Transportu Kolejowego: Wspólnotowe Świadectwo doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych (2008 r.) i tytuł przewodniczącego komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji i przygotowania zawodowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego (2011 r.).

Ryszard Kuć kształcił się także na specjalistycznych kursach w zakresie zarządzaniem zasobami ludzkimi  i z prawa zamówień  publicznych. W 2008 roku, na wniosek dyrektora Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK w Olsztynie, został odznaczony za osiągnięcia zawodowe odznaką resortową Ministerstwa Infrastruktury „Zasłużony dla Kolejnictwa”.

Z Przewozami Regionalnymi Kuć związany jest od 2011 roku, gdy objął funkcję dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Przewozów Regionalnych. Od 10 czerwca 2013 r. jest prezesem zarządu – dyrektorem  generalnym spółki.

Ryszard Kuć jest żonaty, ma dwoje dzieci – 17-letniego syna i 13-letnią córkę. Preferuje aktywne formy wypoczynku. Wolny czas spędza również na wędkowaniu.

PODZIEL SIĘ