Zmodernizowane 6Dg już w eksploatacji

Zmodernizowane 6Dg już w eksploatacji

14 lipca 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Newag prze­ka­zał Lotos Kolej dwie pierw­sze loko­mo­tywy 6Dg. Trze­cia, o nume­rze seryj­nym 149, trafi do Gdań­ska jesz­cze w tym mie­siącu.

Fot. Newag

W  zamó­wio­nych przez prze­woź­nika loko­mo­ty­wach zasto­so­wano nowo­cze­sne roz­wią­za­nia tech­niczne i funk­cjo­nalne, spraw­dzone pod­czas eks­plo­ata­cji zmo­der­ni­zo­wa­nych wcze­śniej pojaz­dów. Dodat­kowo na życze­nie klienta loko­mo­tywy wypo­sa­żono w moni­to­ring z reje­stra­cją obrazu, skła­da­jący się z czte­rech kamer (dwie w kabi­nie i dwie na czo­łach pojazdu), reje­stra­tora i moni­to­rów LCD na pul­pi­tach. Układ moni­to­ringu wraz z pano­ra­micz­nymi szy­bami i obni­żo­nymi w sto­sunku do kla­sycz­nej SM42 prze­dzia­łami maszy­no­wymi, zna­cząco zwięk­sza widoczność, poprawiając tym samym bez­pie­czeń­stwo jazdy, a roz­wią­za­nia funkcjonalno-ergonomiczne zapew­niają wysoki kom­fort pracy per­so­nelu.

W loko­mo­ty­wach zasto­so­wano sil­nik spa­li­nowy speł­nia­jący wyma­ga­nia naj­now­szej normy emi­sji spa­lin: Stage IIIB o mocy 708kW.

Moder­ni­za­cje loko­mo­tyw spa­li­no­wych serii SM42 do typu 6Dg  pro­wa­dzone są od 2007 roku. Pierw­sze trzy sztuki wyko­nane zostały dla ISD Huta Czę­sto­chowa. Naj­więk­sza dostawa tych loko­mo­tyw miała miej­sce w latach 2009–2011. Na zle­ce­nie PKP Cargo w Newagu zmo­der­nizo­wano 121 sztuk. 6Dg eks­plo­ato­wane są rów­nież przez:Pol-Miedź Trans, Koltar Grupa Azoty, Kolprem, a teraz także Lotos Kolej.

Na bazie roz­wią­zań i doświad­czeń eks­plo­ata­cyj­nych loko­mo­tyw 6Dg, Newag zmo­der­ni­zo­wał cięż­kie loko­mo­tywy towa­rowe serii SM48 typu 15D/16D, a w 2014 wyko­nał moder­ni­za­cje dru­giej gene­ra­cji - loko­mo­tywy serii SM42 do typów: 18D i 6Dl. Pojazdy te będą eks­plo­ato­wane przez PKP Intercity.