Energopol - Szczecin przebuduje terminal w Gdyni

Energopol - Szczecin przebuduje terminal w Gdyni

01 sierpnia 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

31 lipca w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia została podpisana umowa z firmą Energopol - Szczecin na przebudowę terminalu intermodalnego. To druga inwestycja „kolejowa” gdyńskiego portu, a w planach jest też trzecia.

Fot. ZMPG

Projekt „Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Umowa ZMPG z Energopolem opiewa na 73,5 mln zł. Prace będą realizowane w latach 2014-2015.

To nie pierwsze przedsięwzięcie

Zarządu Morskiego Portu Gdynia wspierany funduszami unijnymi, od kilku lat realizuje inwestycje mające zasadniczy wpływ na dostęp, zarówno drogowy, jak i kolejowy, do portu wschodniego (inwestycja pn. „Infrastruktura dostępu drogowego i kolejowego do wschodniej części Portu Gdynia”, współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w kwocie ponad 70 mln zł), jak i zachodniego – projekt „Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia”. Inwestycje te pozwolą  m.in. rozwiązać problem  wąskich gardeł w przewozach kolejowych do/z gdyńskiego portu.

Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego polega na przebudowie istniejącego terminalu kolejowego w rejonie funkcjonowania BCT - Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego, w celu obsługi pełnych składów intermodalnych.

Jej realizacja jest wspierana przez środki unijne na mocy podpisanej 27 grudnia 2013 r. umowy o dofinansowanie w kwocie 39,1 mln zł. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 96,4 mln zł, natomiast kwota wydatków kwalifikowalnych 78,2 mln zł.

Inwestycja ta przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności Portu Gdynia w rejonie Morza Bałtyckiego i w VI Paneuropejskim Korytarzu Transportowym.

Dłuższy tor i większa efektywność

Przebudowa istniejącego intermodalnego terminalu kolejowego w rejonie Nabrzeża Helskiego I polegać będzie na zwiększeniu długości użytkowej torów do minimum 650 m, przebudowie toru podsuwnicowego do długości co najmniej 660 m, przebudowie układu drogowego, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej i teletechnicznej  oraz  przebudowie istniejącego układu kolejowo-drogowego przed magazynem nr 25. Działania te spowodują uporządkowanie układu torowego i zwiększenie efektywności pracy terminalu poprzez umożliwienie przyjmowania dłuższych składów pociągów oraz większych jednostek skonteneryzowanych.

Nastąpi również ograniczenie jazd manewrowych pociągów z lokomotywami spalinowymi, oraz – z uwagi na intermodalny charakter terminalu – zmniejszenie ruchu ciężkich pojazdów samochodowych (zwiększenie ilości kontenerów przewożonych transportem kolejowym, a także możliwość przewozu naczep koleją).

Inną korzyścią osiągniętą w wyniku realizacji projektu będzie ochrona środowiska dzięki ograniczeniu hałasu generowanego przez pojazdy samochodowe oraz składy towarowe przetaczane po istniejącym układzie torowym. Jednocześnie teren terminalu zostanie wyposażony w szczelne, betonowe nawierzchnie, z ujęciem w system kanalizacji wód opadowych, wyposażony w urządzenia oczyszczające, eliminujące możliwość zanieczyszczenia gruntu, wód podziemnych i wód powierzchniowych. Projekt będzie gotowy do funkcjonowania bezpośrednio po zakończeniu inwestycji.

W kolejce tory do zachodniej części

ZMPG podjął działania w celu pozyskania dofinansowania unijnego dla kolejnej inwestycji kolejowej w tym obszarze portu – na liście projektów indywidualnych okresu budżetowego 2014-2020  został wstępnie umieszczony  projekt pn. „Przebudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia”.

Pamiętać jednak należy, iż zasadnicze znaczenie dla dostępności kolejowej gdyńskiego portu będzie miała modernizacja szeroko rozumianej Stacji Gdynia Port, której obecny kształt nie odpowiada dzisiejszym i przyszłym potrzebom, wynikającym zwłaszcza z rozwoju transportu intermodalnego, obsługującego przewozy kontenerów i naczep przez regularne połączenia kolejowe. 12 maja br.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z WYG International Sp. z o.o. na opracowanie studium wykonalności, które wskaże optymalny zakres tej modernizacji. Prace nad studium zakończą się we wrześniu 2015 r. Zamówienie o wartości prawie 1,4 mln zł netto, współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Kolejne etapy, dotyczące projektowania i realizacji prac budowlanych, PKP PLK S.A. planują wykonać w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Wszystkie te projekty przyczynią się do tworzenia i rozwoju połączeń typu „autostrady morskie”, wychodzących z polskich portów zlokalizowanych w sieci TEN-T, do których zalicza się Port Gdynia.