W 35 minut z Wrocławia do Legnicy

W 35 minut z Wrocławia do Legnicy

21 października 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Tyle czasu potrze­buje Impuls 36WEa na poko­na­nie trasy z Wro­cła­wia do Legnicy. Ten nowy, trój­czło­nowy elek­tryczny zespół trak­cyjny został właśnie uro­czy­ście prze­ka­zany do eks­plo­ata­cji Kole­jom Dolnośląskim.

Fot. Newag

W ubiegłą niedzielę, w obec­no­ści Jerzego Micha­laka, mar­szałka woje­wódz­twa dol­no­ślą­skiego, Józef Micha­lik, dyrek­tor mar­ke­tingu Newagu prze­ka­zał Pio­trowi Rachwal­skiemu, pre­ze­sowi Kolei Dol­no­ślą­skich sym­bo­liczną tabliczkę zna­mio­nową nowego pojazdu.

Kom­for­towe, nowo­cze­sne Impulsy 36WEa będą mogły roz­wi­jać pręd­kość do 160 km/h. Na tory Dol­nego Śląska wyjadą w grud­niu bie­żą­cego roku i zostaną włą­czone do obsługi pasa­że­rów na liniach: Wro­cław — Wał­brzych, Wro­cław – Jele­nia Góra oraz Szklar­ska Poręba Górna  Wro­cław, Wał­brzych, Jele­nia Góra.

Licz­nie zgro­ma­dzeni na dworcu w Legnicy tury­ści mogli obej­rzeć nie tylko nowe Impulsy. Ogrom­nym powo­dze­niem cie­szyła się dre­zyna udostęp­niona przez Sowio­gór­skie Brac­two Kolejowe.

Dzieci z dużym zaan­ga­żo­wa­niem uczest­ni­czyły w zaba­wach pro­wa­dzo­nych przez akto­rów z wro­cław­skiego teatru lalek.

Umowa na dostawę 6 nowo­cze­snych Impul­sów pod­pi­sana została 21 maja 2014 r. Pro­jekt zakupu elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych jest współ­fi­nan­so­wany przez Unię Euro­pej­ską ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Roz­woju Regio­nal­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego dla Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skiego na lata 2007–2013. Cał­ko­wita war­tość pro­jektu to 81,4 mln zł, zaś wkład Unii Euro­pej­skiej to 56,3 mln zł.

PODZIEL SIĘ