Pierwsza z lokomotyw 6Dg Newagu już w PGE

Pierwsza z lokomotyw 6Dg Newagu już w PGE

07 stycznia 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

W grud­niu, Pol­ska Grupa Ener­ge­tyczna Oddział Elek­trow­nia Turów, ode­brała pierw­szą z trzech loko­mo­tyw typu 6Dg, zamó­wio­nych w Newagu. Kon­trakt na moder­ni­za­cję pod­pi­sany został 27 czerwca 2014 r. Ostat­nia loko­mo­tywa prze­ka­zana zosta­nie PGE do końca stycz­nia 2016.

Fot. Newag

Jest to kolejna gene­ra­cja loko­mo­tyw 6Dg. Od poprzed­nio wypro­du­ko­wa­nych różni się m.in. kabiną maszy­ni­sty, która wzo­ro­wana jest na kabinie loko­mo­tywy 18D. W nowej 6Dg zmie­niono reflek­tory czo­łowe oraz porę­cze zewnętrzne. Zmia­nie ule­gła rów­nież zabu­dowa drzwi do prze­dzia­łów maszy­no­wych i elek­trycz­nych. Loko­mo­tywa wypo­sa­żona została w ste­ro­wa­nie radiowe oraz zauto­ma­ty­zo­wany sprzęg śrubowy typu ZSŚ 2006.

W związku ze szcze­gól­nie rygo­ry­stycz­nymi wyma­ga­niami zama­wia­ją­cego doty­czą­cymi emi­sji hałasu, w loko­mo­ty­wie zasto­so­wano spe­cjalne, dodat­kowe ele­menty i układy wyci­sza­jące jej pracę.

Sil­nik spa­li­nowy CAT C27 speł­nia­jący normę emi­sji spa­lin Stage IIIB chło­dzony jest poprzez agre­gat chłod­ni­czy z pane­lami chłod­nic w ukła­dzie „V” z napę­dem wen­ty­la­tora reali­zo­wa­nym przez reduk­tor z roz­łą­czal­nym sprzę­głem ste­ro­wa­nym pneumatycznie.

PODZIEL SIĘ