Wach i Warsewicz zasiedli w Radzie Nadzorczej PKP Cargo

Wach i Warsewicz zasiedli w Radzie Nadzorczej PKP Cargo

18 grudnia 2015 | Autor: ARR | Źródło: PKP Cargo
PODZIEL SIĘ

17 grudnia br. Andrzej Wach oraz Czesław Warsewicz zostali powołani w skład sześcioosobowej Rady Nadzorczej PKP Cargo.

Fot. PKP Cargo

Do rady powołani zostali również Mirosław Pawłowki, Maciej Andrzej Libiszewski, Małgorzata Kryszkiewicz oraz Jerzy Kleniewski.

Jednocześnie zarząd PKP Cargo poinformował, że zgodnie ze złożonymi spółce oświadczeniami żaden z nowo powołanych członków Rady Nadzorczej PKP Cargo nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Mirosław Pawłowski

Mirosław Pawłowski jest absolwentem studiów ekonomicznych. Ukończył również m.in. studia podyplomowe z zakresu zarządzania oraz finansów. Od 2001 roku związany jest z branżą kolejową i spółkami Grupy PKP. W 2001 roku zatrudniony na stanowisku dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych w PKP S.A., gdzie odpowiadał za infrastrukturę kolejową. W latach 2001 – 2009 piastował stanowisko członka zarządu ds. ekonomiczno-finansowych w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. Równocześnie w latach 2006 – 2009 zajmował stanowisko wiceprezesa zarządu Związku Pracodawców Kolejowych. W latach 2009 – 2012 piastował stanowisko prezesa zarządu Agencji Rozwoju Miasta Siedlce, gdzie kierował inwestycjami infrastrukturalnymi. W latach 2012-2015 prezes zarządu Pile Elbud Kraków oraz Pile Elbud S.A. Kraków. Obecnie pełni obowiązki prezesa zarządu spółki PKP S.A.

Andrzej Wach

Andrzej Wach ukończył Wydział Elektrycznego Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Prawa w Podyplomowym Studium Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę zawodową rozpoczął w Polskich Kolejach Państwowych. W okresie 1980 – 2010 zatrudniony kolejno na stanowiskach instruktora, kontrolera, dyrektora oddziału, głównego energetyka PKP, prezesa zarządu PKP Energetyka S.A. i prezesa zarządu PKP S.A. Od 2011 roku zatrudniony jest na stanowisku doradcy zarządu PORR Polska Construction S.A., gdzie nadzoruje realizację kontraktów inwestycyjnych na rzecz zarządcy infrastruktury kolejowej.

Od 2000 roku zasiadał w radach nadzorczych kolejno w Elester PKP sp. z o.o., Kolejowych Zakładach Łączności sp. z o.o. jako przewodniczący Rady Nadzorczej, PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. jako przewodniczący Rady Nadzorczej, Telekomunikacji Kolejowej jako przewodniczący Rady Nadzorczej, PKP Przewozy Regionalne jako przewodniczący Rady Nadzorczej, Rail Project sp. z o.o. jako przewodniczący Rady Nadzorczej oraz PKP Cargo S.A. jako przewodniczący Rady Nadzorczej. W latach 2005 – 2009 był członkiem Komitetu Sterującego The Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER) w Brukseli, a w latach 2009 – 2010 członkiem Rady Wykonawczej International Union of Railways (UIC) w Paryżu.

Maciej Libiszewski

Maciej Libiszewski posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego a następnie Polsko-Niemieckie Studium Finansów, Zarządzania i Marketingu. Zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Posiada doświadczenie w pracy na wysokich stanowiskach zarządczych z potwierdzoną zdolnością do prowadzenia zespołów interdyscyplinarnych i złożonych projektów. Doświadczony negocjator wielokrotnie kończący spory ze stroną społeczną zawarciem porozumienia. Autor programów restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych związanych z finansowymi elementami funkcjonowania spółek prawa handlowego.

Prowadził działalność gospodarczą, następnie pracował w firmach związanych z transportem. Wielokrotny członek rad nadzorczych oraz zarządów państwowych, samorządowych i prywatnych spółek kapitałowych (w tym członek rady nadzorczej i członek zarządu PKP Cargo S.A. w latach 2005 – 2008). W latach 2001 – 2015 związany zawodowo z sektorem transportu. Posługuje się językiem angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim.

Małgorzata Kryszkiewicz

Małgorzata Kryszkiewicz jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Karierę zawodową rozpoczęła w 1995 roku. W kolejnych latach pracowała na stanowiskach związanych z księgowością, rozliczeniami podatkowymi oraz zarządzaniem finansami. W latach 2002 – 2014 kierowała Biurem Rachunkowości oraz Biurem Finansów i Rachunkowości PKP S.A. Obecnie prowadzi kancelarię biegłego rewidenta, świadcząc usługi rewizji finansowej, doradcze i konsultingowe. Od 2009 roku posiada tytuł biegłego rewidenta.

Czesław Warsewicz

Czesław Warsewicz z wykształcenia jest ekonomistą, ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie i Marketing, następnie prowadził pracę naukowo-badawczą w Katedrze Zarządzania Strategicznego SGH na Podyplomowych Studiach Doktoranckich. Uczestnik pierwszej polskiej edycji programu AMP –Advanced Managemet Program, organizowanego przez IESE Business School w Barcelonie. Specjalista w zakresie transportu i zarządzania. Posiada również doświadczenie na rynku kapitałowym, które zdobywał w firmach consultingowych EVIP, CAL – przygotowanie prospektów emisyjnych – ZML „Kęty”, Cersanit, Hydrobudowa 7.

W latach 1993 – 1999 związany z sektorem prywatnym, w tym m.in. z: Company Assistance sp. z o. o., Raab Karcher Energieservice sp. z o.o, EVIP Internacional sp. z o.o. Od 1997 r. przez 9 lat związany z giełdową grupą kapitałową Provimi – Rolimpex S. A. W latach 2006 – 2009 prezes zarządu PKP Intercity S.A. Obecnie prezes zarządu spółki doradztwa strategicznego pod nazwą „Blue Ocean” Business Consulting sp. z o.o., specjalizującej się w opracowywaniu planów transportowych dla jednostek samorządu terytorialnego. Członek Rady Programowej Prawa i Sprawiedliwości odpowiedzialny za przygotowanie programu w zakresie transportu, w szczególności kolejowego.

Jerzy Kleniewski

Jerzy Kleniewski obecnie pracuje w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, jako radca Ministra, zajmujący się współpracą z zagranicą. W latach 2009 – 2014 pracownik Departamentu Kolejnictwa ówczesnego Ministerstwa Infrastruktury. Od 2012 r. pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Transportu Lądowego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie oraz funkcję przewodniczącego różnych grup roboczych i ekspertów KTL EKG ONZ. Pracował 5 lat w służbie dyplomatyczno-konsularnej jako przedstawiciel Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w Nowym Jorku, następnie 6 lat na rzecz Parlamentu Europejskiego.

Dr inż. nauk przyrodniczych, absolwent studiów podyplomowych na New York University, NY z 1998 r. – Certyfikat Bankowości Inwestycyjnej, ukończył różne szkolenia zagraniczne - w tym z zarządzania w Hull University, Wielka Brytania. Wykładowca Columbia University, NY, Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w Warszawie oraz studiów podyplomowych na SGH.

Zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Był członkiem rad nadzorczych w PPH „Dalmor” S.A., PŻB S.A., Zakładach Chemicznych „Organika-Sarzyna” S.A., a ostatnio w Zakładzie Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu sp. z o.o.

PODZIEL SIĘ