Regulacje Raport UTK: kolej jest bezpieczniejsza, przyciąga coraz więcej pasażerów i towarów

Raport UTK: kolej jest bezpieczniejsza, przyciąga coraz więcej pasażerów i towarów

14 września 2016 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

Dzięki krótszym czasom przejazdów rośnie liczba pasażerów na kolei. Polepszający się stan infrastruktury ma również duże znaczenie dla składów towarowych, których czasy przejazdów w najbliższych latach także się poprawią. Jednak nie jest to jedyne kryterium decydujące o powrocie pasażerów oraz ładunków na kolej. Duże znaczenie ma nowy lub zmodernizowany tabor, częstotliwość połączeń, dogodny rozkład jazdy, ceny biletów i usług oraz większy komfort podróży – wynika z raportu UTK na temat funkcjonowania transportu kolejowego w Polsce w 2015 roku.

Fot. Rafał Wilgusiak

Wiele miejsca w dokumencie poświęcono również ocenie bez­pieczeństwa ruchu kolejowego.Cieszy jego poprawa, która jest przede wszystkim rezultatem dużego programu inwestycyjnego. Jednocześnie bezpieczeństwo jest wartością, o którą należy ciągle dbać. Dlatego tak ważna jest systematyczna wymiana starych, wyeksploato­wanych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na nowe, w pełni zautomatyzowane. Usprawniają i podnoszą one komfort pracy osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu kolejowego, ale również są wsparciem przy podejmowaniu decyzji zaznacza w słowie wstępnym Ignacy Góra, p.o. prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Przedstawione w raporcie UTK informacje świadczą o utrzymaniu się w 2015 r. trendu poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce. Liczba wypadków kolejowych systematycznie spada: z ponad 700 wypadków w latach 2012-2013, do 671 w roku 2014 i 638 w roku 2015. Poprawie uległ także miernik wypadków, a zatem odniesienie liczby wypadków do wielkości pracy eksploatacyjnej. O ile w roku 2014 miernik ten osiągnął poziom 3,19, o tyle w roku 2015 r. wyniósł 2,92. Udało się ponadto utrzymać współczynnik awaryjności przy przewozie towarów niebezpiecznych na poziomie zbliżonym do lat ubiegłych. W roku 2015 współczynnik ten wyniósł 1,13, podczas gdy w latach ubiegłych 1,29 i 1,16.

Na poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego bezpośrednio przekłada się efektywność realizacji zadań nadzorczych UTK. Względem roku 2014 liczba działań kontrolnych wzrosła o 9% (z 2 884 do 3 144). Prezes UTK wydał ponadto o 1794 zalecenia pokontrolne wię­cej, niż w roku 2014 (3 906 wydanych zaleceń pokontrolnych). Łączna kwota kar pieniężnych nałożonych na podmioty rynku kolejowego sięgnęła w 2015 r. kwoty 1,2 mln zł i była niższa niż w roku poprzednim o 14%.

Wpływ na poprawę bezpieczeństwa mają również inicjatywy UTK mające na celu upowszechnianie wiedzy lub rozwiązań doty­czących zapewnienia bezpieczeństwa działalności podmiotów na rynku kolejowym. Chodzi tu przede wszystkim o działalność Zespołu zadaniowego ds. bezpieczeństwa ruchu kole­jowego, wdrożenie Rejestru Parametrów Ryzyka Podmiotów, czy też realizację postanowień Memorandum w sprawie prze­ciwdziałania kradzieżom infrastruktury. Do tego dochodzi monitoring rynku prowadzony przez UTK dotyczący rejestrów i obowiązków sprawozdawczych podmiotów sektora kolejowego.

Kluczowym jednak czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo ruchu jest jakość i stan techniczny infrastruktury kolejowej. Chociaż stan infrastruktury w Polsce, w ocenie Prezesa UTK, wymaga grun­townego ulepszenia, to w 2015 r. widoczne były oznaki poprawy. PKP PLK zmodernizowały 828 km torów, 1 271 rozjazdów i 681 przejazdów kolejowo-drogowych, a także wybudowały 118 skrzyżowań dwupoziomowych. Zebrane dane pokazują także zmniejszenie liczby wprowadzanych ograniczeń eksplo­atacyjnych z uwagi na zły stan techniczny torów (zmniejszenie w stosunku do roku poprzedniego o 12%). Obserwowana jest również stopniowa poprawa infrastruktury linii kolejowych dzięki podniesieniu prędkości rozkładowej na 2 525 km linii, wobec obniżenia tej prędkości dla 615 km linii.

W obecnym rozkładzie jazdy 2015/2016, łączna długość torów przy­stosowanych do poruszania się po nich pociągów z prędkością na poziomie 120-160 km/h uległa zwiększeniu z poziomu 5250 km do 5944 km (21,9% łącznej długości torów zarządzanych przez narodowego zarządcę infrastruktury kolejowej). Polska  infrastruktura kolejowa umożliwia już realizację przewozów z prędkością przekraczającą 160 km/h. Tory dostosowane do prędkości przekraczającej 160 km/h, których długość wynosi 179 km, stanowią obecnie niecały 1% długości wszystkich torów.

Problemem w kwestii bezpieczeństwa wciąż pozostają osoby, które w sposób nieupoważniony przebywają na obszarze kolejowym, użytkownicy dróg przekraczających przejazdy kolejowo-drogowe w sposób niebezpieczny oraz osoby rozmyślnie działające na szkodę systemu kolejowego. Odsetek wypadków z udziałem tychże podmiotów w 2015 r. utrzymał się na bardzo wysokim poziomie tj. 70% (w 2014 r. było to 72,4%). W nadchodzących latach UTK będzie kontynuował działania upowszechniające wiedzę i dobre praktyki zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu podmiotów zewnętrznych na bezpieczeństwo ruchu kolejowego, takie jak realizowana przy współudziale Prezesa UTK kampania „Bezpieczny przejazd – zatrzymaj się i żyj”. Jednocześnie Urząd wskazuje na potrzebę budowy skrzyżowań dwupoziomowych, montażu nowoczesnych urządzeń srk, grodzenie linii, a także na zmiany systemu prawnego, który odpowiedzialno­ścią za utrzymanie przejazdów kolejowych obarcza wyłącznie zarządców infrastruktury kolejowej.

Poza tym, w 2015 r. odnotowano wzrost liczby wypadków w takich katego­riach jak: wyprawienie, przyjęcie lub jazda pojazdu kolejowego po niewłaściwie ułożonej niezabezpieczonej drodze przebiegu albo niewłaściwa obsługa urządzeń sterowania ruchem kolejowym (wzrost o 26,7%) oraz najechanie pojazdu kolejowego na pojazd kolejowy lub inną przeszkodę (wzrost o 66,7%). Znacznie więcej było za to incydentów niektórych kate­gorii, m.in. zaistniałych wskutek: przyjęcia pojazdu kolejowego na stację na tor zamknięty lub zajęty (wzrost o 150%), niezatrzymania się pojazdu kolejowego przed sygnałem „Stój”, lub w miejscu, w którym powinien się zatrzymać, albo urucho­mienie pojazdu kolejowego bez wymaganego zezwolenia (wzrost o 25,7%), uszkodzenia lub złego stanu technicznego wagonu (wzrost o 123,0%), wskakiwania, wypadnięcia osób z pociągu, silnego dojazdu lub gwałtownego hamowania pojazdu kolejowego, niepowodujące ofiar wśród ludzi (wzrost o 58,3%).

Wzrost liczby incydentów związanych ze sta­nem technicznym taboru jest zjawiskiem niepokojącym, tym bardziej, że rok 2015 był kolejnym rokiem wdrażania nowego systemu nadzoru nad utrzymaniem pojazdów kolejowych, który powinien przyczynić się do poprawy sytuacji w omawianym zakresie – wskazują autorzy raportu. UTK, w nadchodzącym czasie, będzie koncentrował się na analizie przyczyn wspomnianego zjawiska.

W związku z utrzymywaniem się wysokiej liczby zdarzeń zali­czanych do kategorii B04 i C44, polegających na niezatrzymaniu się pojazdu kolejowego przed sygnałem „Stój” lub w miejscu, w którym powinien się zatrzymać, albo uruchomieniu pojazdu kolejowego bez wymaganego zezwolenia, były one objęte szczególną uwagą UTK. W 2015 r. odnotowano spadek o 31,0% liczby wypadków kategorii B04 w stosunku do 2014 r. Należy zwrócić jednak uwagę, że liczba zdarzeń (wypadków i incydentów) tej kategorii, pozostała na poziomie z roku po­przedniego (po 64 zdarzenia w 2014 i 2015 r.).

Za przyczyny wskazanych powyżej zdarzeń uznaje się najczęściej tzw. czynnik ludzki, a więc np. niezachowanie należytej ostroż­ności, niewłaściwa obserwacja przedpola jazdy, nieprawidłowe odczytanie wskazań sygnalizatorów, niewłaściwa współpraca maszynistów z kierownikiem pociągu, uruchomienie składu wbrew poleceniu dyżurnego ruchu w niewłaściwym kierunku, brak reakcji maszynisty na wszelkie sygnały manewrowe po­dawane bezpośrednio przed zdarzeniem czy niedostosowanie prędkości do warunków miejscowych. W ocenie UTK liczba zdarzeń omawianej kategorii mogłaby zostać ograniczona przez zastosowanie rozwiązań zabezpieczających o charakterze technicznym, instalowanych zarówno na pojazdach jak i infra­strukturze kolejowej.

Dane statystyczne wskazują, że liczba zdarzeń spowodowa­nych złym stanem lub uszkodzeniem infrastruktury kolejowej również spadła w 2015 r. w stosunku do roku poprzedniego o 20,0%, stanowi jednak nadal dość znaczny odsetek wszystkich wypadków i jest główną przyczyną zdarzeń, które mają miejsce wewnątrz systemu kolejowego, z 25,8% udziałem.

Pomimo spadku liczby stwierdzonych nieprawidłowości w stosunku do liczby prze­prowadzonych działań nadzorczych (porównując rok 2015 do 2014), należy podkreślić, że w wyniku analizy nieprawidłowości zidentyfikowanych podczas kontroli systemów stwierdzono:

  • brak odpowiedniego wdrożenia systemów;
  • nieprawidłowe zarządzanie ryzykiem;
  • nieznajomość przez pracowników procesów i procedur;
  • świadome nieprzestrzeganie przyjętych norm;
  • brak wewnętrznego przepływu informacji związanej z bez­pieczeństwem ruchu kolejowego.

W tym aspekcie należy wskazać, że aktualnie duży nacisk kładzie się na proaktywne podejście do kwestii bezpieczeństwa, wyko­rzystujące wiedzę i kompetencje pracowników do identyfiko­wania zagrożeń i wprowadzania adekwatnych środków kontroli ryzyka, w przeciwieństwie do podejścia reaktywnego, w którym głównie wykorzystywana jest wiedza o wypadkach, w celu za­pobiegania im w przyszłości. Efektywność i stałe doskonalenie systemów musi być ustawicznie monitorowane, a procedury sprawdzane w praktyce. Z tego względu, wdrożone systemy zarządzania bezpieczeństwem podlegają ciągłej weryfikacji.

Pełna treść raportu UTK