Podlaskie przeznaczy 40 mln zł z UE na centra logistyczne w regionie

Podlaskie przeznaczy 40 mln zł z UE na centra logistyczne w regionie

03 listopada 2016 | Źródło: Kurier Kolejowy, Radio Białystok
PODZIEL SIĘ

Województwo podlaskie jest regionem tranzytowym, ale na jego terenie nie znajdują się duże centra logistyczne. Z tego powodu władze samorządowe chcą z funduszy unijnych przeznaczyć na ich budowę 40 mln zł.

Fot. Rafał Wilgusiak

Władze samorządowe rozpisały konkurs na najlepsze projekty ubiegające się o dotację z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 na promocję przedsiębiorczości i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Wnioski można składać do urzędu marszałkowskiego do 30 grudnia. Rozstrzygnięcie ma nastąpić w marcu przyszłego roku. Z uwagi na tranzytowy charakter ogromną szansą na rozwój województwa jest logistyka, stąd specjalne pieniądze w RPO na ten cel. W konkursie zostaną uwzględnione zadania polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji infrastruktury na centra logistyczne.

W województwie ważniejsze węzły przeładunkowe zlokalizowane są w Białymstoku oraz przy przejściach granicznych w Kuźnicy (z Białorusią) i Trakiszkach (z Litwą). Położenie województwa podlaskiego na wschodniej granicy UE sprawia, że na tym terenie odbywa się znaczny tranzytowy ruch towarowy. Tymczasem w regionie nie funkcjonuje żadne kompleksowe centrum logistyczne, a istniejące jednostki określane tym mianem są w zasadzie punktami przeładunkowymi. Brak jest również większych terminali kontenerowych oraz nowoczesnych obiektów magazynowych. Są one niewielkie i powstają zazwyczaj z inicjatywy pojedynczych firm prywatnych. Władze województwa uznały, że trzeba wypełnić tę lukę.

Rola tego typu inwestycji to nie tylko obsługa transportu, ale przede wszystkim pobudzanie i ułatwianie wymiany towarowej, a zatem stymulowanie konkurencyjności przedsiębiorstw funkcjonujących w otoczeniu tej infrastruktury oraz korzystających z niej.

Przypomnijmy też, że Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) wskazuje na konieczność stworzenia regionalnych centrów logistycznych przy dużych polskich aglomeracjach miejskich, w tym Białymstoku. Obecnie znaczna część przewozów towarowych odbywa się transportem samochodowym, który powoduje znaczne podwyższenie natężenia ruchu na drogach, zmniejsza bezpieczeństwo oraz wpływa negatywnie na jakość nawierzchni dróg (z uwagi na znaczne obciążenia). W związku z tym celowe jest stworzenie warunków do ułatwienia przejścia z drogowego transportu towarowego na inne rodzaje transportu, zwłaszcza transport kolejowy, za pomocą platform intermodalnych i inteligentnych systemów transportowych. Na bazie istniejącej infrastruktury podlaskie ma potencjał w zakresie węzła intermodalnego (drogowo-kolejowego).

Obecnie jednak, żaden z węzłów znajdujących się w województwie nie jest uwzględniony jako lokalizacja tzw. platform multimodalnych na sieci Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. Małe zapotrzebowanie na przeładunek transportu samochodowego na kolejowy w województwie związane jest z faktem, iż kolejowy transport towarów na terenie Polski jest opłacalny jedynie w przypadku bardzo dużych ładunków. Niemniej, od kilku lat koszty dostępu do infrastruktury systematycznie maleją. Drugim problemem jest zły stan infrastruktury kolejowej, który sprawia, że ulega ona znacznej degradacji przy przewozach o dużej masie, co z kolei wpływa na konieczność pobierania wysokich opłat za przejazd ciężkich składów towarowych. Jednakże to też się zmienia. Dzięki działaniom inwestycyjnym PKP Polskich Linii Kolejowych infrastruktura ulega znaczącej poprawie. Inwestycjom intermodalnym sprzyja także polityka Unii Europejskiej, promująca zdecydowanie kolej, jak też środowiskowe uwarunkowania województwa podlaskiego.