PKP Intercity nie zrezygnuje z opłaty pokładowej w Pendolino

PKP Intercity nie zrezygnuje z opłaty pokładowej w Pendolino

09 stycznia 2017 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Czy Express InterCity Premium powinno pobierać tak wygórowaną (obecnie 130 zł, poprzednio 650 zł) opłatę za wydanie biletu w pociągu i czy w ogóle należy pobierać opłaty manipulacyjne za wydanie biletu przez konduktora? – zapytał Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa poseł Grzegorz Pudy. Resort odpowiada, że „opłata pokładowa ma mieć charakter dyscyplinujący” i zachęcać podróżnych do zakupu biletu w kasie lub za pośrednictwem mobilnych kanałów sprzedaży.

Fot. PKP Intercity

Jak tłumaczy Andrzej Bittel, wiceminister ds. kolejnictwa, ważne jest aby podróżni, którzy wsiadają do pociągu na stacji lub przystanku, gdzie jest czynna kasa biletowa, mieli ze sobą ważny bilet na przejazd. Wskazuje przy tym, że zakup biletu w pociągu kategorii TLK, IC, EIC od stacji, gdzie nie ma kasy, kasa jest nieczynna lub nie prowadzi się sprzedaży biletów danego rodzaju, nadal odbywa się bez pobierania opłaty pokładowej.

Wiceminister dodaje, że przepisy obowiązujące kolejowych przewoźników pasażerskich nie określają sposobu ustalania wysokości tej opłaty, a zgodnie z Dyrektywą Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych przedsiębiorstwo kolejowe ma w szczególności swobodę m.in. w kontrolowaniu podaży i reklamowaniu usług oraz ustalaniu ich cen. W rezultacie we wszystkich pociągach, z wyjątkiem kategorii Express InterCity Premium (dalej EIP), istnieje możliwość zakupu biletu na pokładzie u drużyny konduktorskiej.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że za wydanie biletu w pociągu pobierana jest opłata pokładowa. Opłata pokładowa jest rozwiązaniem kwestii wydania biletu (zawarcia umowy przewozu) poza punktem odprawy, tj. kasą biletową, Internetem, automatem, telefonem komórkowym wyjaśnia Andrzej Bittel. – Uzupełnieniem własnej sieci dystrybucji są kasy innych przewoźników zlokalizowanych na mniejszych stacjach, m.in. Przewozów Regionalnych, Kolei Mazowieckich, w których dostępne są bilety oraz informacja o pociągach PKP IC. Wobec tak szerokiego wachlarza sieci dystrybucji biletów opłata pokładowa ma mieć charakter dyscyplinujący – oznajmia.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami korzystania z przejazdów pociągami Express InterCity Premium, każda osoba przed wejściem na pokład danego pociągu EIP jest zobowiązana posiadać ważny bilet na przejazd. Jeżeli podróżny nie dopełnił formalności związanych z zawarciem umowy przewozu i mimo to odbywa przejazd pociągiem EIP jest traktowany jak bez ważnego biletu. W takiej sytuacji podróżny zobowiązany jest do uiszczenia oprócz należności za przejazd również opłaty dodatkowej za brak ważnego dokumentu przewozu (biletu na przejazd) ustalonej na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej.

Odnośnie charakteru opłaty manipulacyjnej wyjaśniam, że jest to opłata uwzględniająca poniesione przez PKP IC koszty czynności związanych ze zwrotem, albo umorzeniem opłaty dodatkowej (o której mowa wyżej), m.in. w związku z brakiem w trakcie kontroli ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu. Zatem należy stwierdzić, że określenie „opłata manipulacyjna” w żadnym razie nie koresponduje z opłatą za czynności związane z wystawieniem biletu przez konduktora. Są to opłaty o zupełnie odmiennym charakterze – podkreśla wiceminister ds. kolejnictwa.

Uwzględniając argumentację przedstawioną powyżej, PKP Intercity nie widzi uzasadnienia zmian ustalonych w Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt zasad postępowania z podróżnym bez ważnego biletu w pociągu.

Andrzej Bittel poinformował też, że przed podjęciem decyzji odnośnie nieprowadzenia sprzedaży biletów na pokładzie EIP, PKP IC przeprowadziło analizę porównawczą takiego rozwiązania ze stosowanymi rozwiązaniami w tym zakresie obowiązującymi w kolejach zagranicznych. Z dostępnych informacji wynika, że:

Nazwa przewoźnika

Opłata za wydanie biletu przez konduktora (EUR)

Kara za przejazd bez biletu

SNCF (Francja)

Brak możliwości zakupu biletu w pociągu

Cena biletu + kara 24 – 45 EUR

Renfe (Hiszpania)

Brak możliwości zakupu biletu w pociągu

Cena biletu + kara 2x cena biletu (min. 5 EUR (<75 km); 10 EUR (>75 km))

Trenitalia (Włochy)

Brak możliwości zakupu biletu w pociągu

Cena biletu + kara 3x cena biletu (min. 50 EUR)

ZSSK (Słowacja)

Brak możliwości zakupu biletu w pociągu

Cena biletu + kara 32 EUR

SBB (Szwajcaria)

Brak możliwości zakupu biletu w pociągu

Cena biletu + kara od 82 EUR

Pośród analizowanych zagranicznych przewoźników, 5 z 9 nie oferuje możliwości zakupu biletu u konduktora.

Andrzej Bittel podkreśla również, że PKP IC, jako przewoźnik realizujący większość pasażerskich połączeń kolejowych dokłada wszelkich starań, aby jakość świadczonych usług przewozowych oraz oferta taryfowa jak najpełniej odpowiadała oczekiwaniom pasażerów, zaś ustalony przez przewoźnika regulamin był wielokrotnie przedmiotem badań Urzędu Transportu Kolejowego pod kątem praw i obowiązków pasażerów i przewoźnika.

Jednoczenie podkreślam, że przewozy kolejowe pociągami EIP uruchamiane są przez PKP IC na zasadach komercyjnych i nie stanowią przedmiotu umowy o świadczenie usług publicznych zawieranej przez ministra właściwego do spraw transportu z przewoźnikiem. W związku z tym, PKP IC jako przedsiębiorstwo kolejowe ma możliwość kształtowania oferty przewozowej w granicach obowiązującego w tym zakresie prawa polskiego i unijnego – konkluduje wiceminister.

PODZIEL SIĘ