Kiedy przewoźnik odpowiada za skradziony bagaż?

Kiedy przewoźnik odpowiada za skradziony bagaż?

13 marca 2017 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

Odpowiedzialność przewoźnika kolejowego za bagaż zależy od miejsca umieszczenia bagażu w pociągu oraz rodzaju usługi przewozowej, z jakiej korzystamy. Rekompensata za szkody nie może przekraczać wartości utraconych rzeczy – wyjaśnia Urząd Transportu Kolejowego.

Fot. PKP Intercity

Za rzeczy osobiste przewożone pociągiem przewoźnik ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, jeżeli szkoda powstała z jego winy. Dotyczy to bagażu podręcznego umieszczonego w zasięgu wzroku, na przykład na półce bagażowej w przedziale. Nasza lekkomyślność, choćby zaśnięcie, które doprowadziło do kradzieży nie może później stanowić jedynej podstawy żądania pokrycia strat. Z zasady spółka kolejowa nie odpowiada za zachowania współpasażerów w wagonie, a – jak wiadomo – okazja czyni złodzieja – wyjaśnia UTK.

Inaczej jest w przypadku, gdy podróżny nie może sam pilnować rzeczy pozostawionych w miejscu specjalnie przeznaczonym na bagaż. Wtedy przewoźnik ponosi większą odpowiedzialność, niezależnie od tego, czy szkoda powstała z jego winy. W nowszych pociągach bez przedziałów takimi miejscami są często półki bagażowe znajdujące na końcu wagonów lub w ich przedsionkach. Pozostawiamy tam zwykle bagaże większych rozmiarów. Jeżeli ich lokalizacja np. z dala od miejsca do siedzenia lub tyłem do niego utrudnia nam obserwację naszych rzeczy, a w trakcie podróży bagaż zaginie, przewoźnik będzie musiał pokryć jego wartość. Możemy jednak liczyć się z potrzebą udokumentowania strat, np. przedłożenia rachunków potwierdzających zakup rzeczy. W przypadku braku możliwości wskazania wartości bagażu unijne przepisy przewidują zryczałtowane odszkodowanie w wysokości 300 euro.

Nieco inaczej wygląda sprawa przejazdu w wagonie sypialnym lub kuszetce. Z odpowiedzialności przewoźnika wyłączone są utrata pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, np. mających wartość naukową lub artystyczną. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika lub podmiotu odpowiedzialnego za świadczenie usługi. Przykładowo, jeżeli obsługa wagonu sypialnego pozwoli, by osoby trzecie okradły podróżnych, odpowiedzialność przewoźnika będzie najszersza. W pozostałych przypadkach za szkody majątkowe powstałe w tych wagonach przewoźnik ponosi odpowiedzialność za zasadach ogólnych, tj. do wartości zwykle wnoszonych tam rzeczy.

PODZIEL SIĘ