PKP Cargo: Strata w 2016 roku, ale perspektywy dobre

PKP Cargo: Strata w 2016 roku, ale perspektywy dobre

17 marca 2017 | Autor: Łukasz Kuś
PODZIEL SIĘ

Grupa PKP Cargo poniosła 41 mln zł straty netto w 2016 r. Na wyniki spółki wpłynęły odpisy związane z bankructwem koncernu OKD, spadek przewozów kruszyw i trudna sytuacja na rynku węgla. Sytuacja spółki poprawiła się w IV kwartale.

Fot. PKP Cargo

Zarząd PKP Cargo przedstawił wyniki grupy za 2016 r. Przychody grupy wyniosły w 4,411 mld zł a EBITDA 562 mln zł. Firma uzyskała negatywny wynik finansowy w wysokości 41 mln zł, ale jak powiedział prezes PKP Cargo Maciej Libiszewski sytuacja poprawiła się w ostatnim kwartale kiedy to wynik netto wyniósł 75 mln zł. Po publikacji raportu spółki kurs jej akcji wzrósł do poziomu 60 zł, co jest wynikiem nie notowanym od ponad roku.

– Rok 2016 nie był dla nas łatwy na wielu poziomach. 1 sierpnia uchwałą zarządu wszedl w życie nowy regulamin organizacyjny PKP Cargo. Zasadniczym założeniem nowego podejścia do zarządzania organizacją była rezygnacja z zarządzania pionowego, z centralizacji. Polegało to na bezpośrednich zależnościach poszczególnych struktur od centrali zakładu. Na podstawie nowych przepisów przywrócono kompetencje decyzyjne w zakładach, wzmocniono pozycję dyrektorów zakładów. Odpowiedzialność za podejmowane decyzje została bardziej jednoznacznie usytuowana bliżej struktur wykonawczych – powiedział Maciej Libiszewski, prezes PKP Cargo.

Odpisy na AWT

Na negatywny wynik finansowy grupy wpływ miała sytuacja na rynku czeskim, gdzie na wynikach jednej ze spółek zależnych PKP Cargo AWT odbiła się upadłość jej największego klienta, jakim był koncern górniczy OKD.

– Wyniki za 2016 r. zostaly skorygowane o kwotę 34 mln zł w związku z utratą wartości aktywów. Chodzi o odpis na AWT oraz kwotę 73 mln zł w zwiazku z utratą należności od OKD. Przypomnę, że związne jest to z procesem upadłościowym tego koncernu węglowego na terenie Czech. Natomiast jeśli chodzi o czwarty kwartał wynik jest skorygowany o należności w wysokości10,5 mln zł z tytutłu VAT też należne od OKD, który jest w procesie likwidacji. Wiemy już, że spółka zależna AWT nie odzyska kwoty VAT, która byłaby do odzyskania w przypadku bankructwa AWT – wyjaśnił Arkadiusz Olewnik, członek zarządu PKP Cargo ds. finansowych.

Dobre perspektywy dla kruszyw

W 2016 r. PKP Cargo przewiozła 111,5 mln ton towarów i wykonała pracę przewozową na poziomie 28,5 mld tkm co stanowi spadek o 4% w stosunku do 2015 r. Na przewozy Grupy PKP Cargo w 2016 roku miały wpływ ogólne warunki makroekonomiczne i niższy niż zakładano wzrost gospodarczy, co przełożyło się na trudne warunki rynkowe. W szczególności było to osłabienie budownictwa infrastrukturalnego, mniejszy popyt na przewozy podstawowych materiałów budowlanych (tłucznia, kamieni, piasku i cementu) oraz słaby popyt na węgiel kamienny, w tym w eksporcie. Rynek przewozów kolejowych w Polsce w 2016 r. zmniejszył się w stosunku do poprzedniego  roku o 1,2%. Spółka liczy jednak na poprawę na rynku kruszyw.

– Opóźnienia w przygotowaniu inwestycji spowodowały, że nie mogliśmy wykorzystać potencjału przewozów kruszyw w 2016 r. Przesuniecie inwestycji na 2017 r. spowodowało, że możemy z optymizmem patrzeć na perspektywy na następne lata – skomentował Grzegorz Fingas, członek zarządu PKP Cargo ds. handlowych.

PKP Cargo wozi kontenery węglarkami

Największy przewoźnik towarowy w Polsce widzi potencjał w rozwoju sektora intermodalnego. Ten segment rozwija się najdynamiczniej w skali całego rynku towarowych przewozów kolejowych w Polsce.  W 2016 r. odpowiadał on za 9% całości pracy przewozowej grupy. W ubiegłym roku PKP Cargo odnotowało wzrost  przewiezionej masy o 25% r/r, w tym w przewozach zagranicznych o 76%. Szybko rozwija się Nowy Jedwabny Szlak. Wzrost przewozów drogą lądową z/do Chin w 2016 r. o 102 % r/r mierzony masą towarową. Ogółem PKP Cargo przewiozło 467 tys. kontenerów w 2016 r. Udział spółki w polskim rynku kolei intermodalnej wynosi 50%. Jak zauważył prezes Maciej Libiszewski, największy polski przewoźnik towarowy jest przygotowany do transportu większej liczby kontenerów, które można przewozić węglarkami, co jest standardową praktywką stosowaną w Chinach. Polska spółka nie musi zatem kupować specjalnych wagonów, by wykonać zwiększoną liczbę zleceń na transport kontenerów.

Spadek w segmencie paliw

Zdedyowana większość pracy przewozowej spółki to ładunki z segmentu paliw.  Wyniki w tym obszarze działalności według pracy przewozowej wyglądały następująco: węgiel kamienny 11,07 mld tkm (-11% r/r); spadki te zostały jednak w dużym stopniu zrekompensowane wzrostami: koks i węgiel brunatny 1,47 mld tkm (+22% r/r), paliwa płynne 1,09 mld tkm (+30% r/r). Natomiast segmencie rud metali i metali praca przewozowa wykonana w tej grupie towarów przekroczyła 3,40 mld tkm, co stanowi spadek o - 8% rok do roku.

Na wynik ten wpłynęło zmniejszenie produkcji stali (w 2016 r. produkcja wyniosła 8,9 mln ton, tj. mniej o 2,8% r/r) spowodowane wstrzymaniem dostaw rud żelaza dla jednego z kluczowych klientów Grupy w następstwie prowadzonego remontu pieca hutniczego. Istotny wpływ na wielkość przewozów metali i rud (zarówno surowców, jak i półproduktów oraz wyrobów gotowych) w 2016 r. miały również remonty linii COS (Ciągłego Odlewania Stali) u dwóch kluczowych klientów.

Akcje spółki odzyskują wartość

Prezes PKP Cargo zwrócił jednak uwagę na wzrost wartości spółki, który widoczny jest od III kwartału. Grupa poprawiła wyniki w końcówce roku i liczy na dobry rezutlat w 2017 r. na co wpływ będzie mieć odbicie na rynku stali i węgla a także rozpoczęcie wielkich inwestycji infrastrukturalnych. Na wycenę PKP Cargo pozytywny wpływ miało też zakończenie sporu ze związkami zawodowymi. Poprawia się też sytuacja spółki AWT która pozyskała nowy klientów na przewozy kabotażowe m.in. kwarcytu, metali, węgla i produktów chemicznych.

PODZIEL SIĘ