Słabsze wyniki Grupy ZUE po I kw. 2017 r.

Słabsze wyniki Grupy ZUE po I kw. 2017 r.

27 kwietnia 2017 | Źródło: Grupa ZUE
PODZIEL SIĘ

Grupa ZUE odnotowała w I kwartale 2017 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 33,2 mln zł oraz stratę netto w wysokości 8,2 mln zł.

Fot. Grupa ZUE

Niski poziom przychodów i wyników są związane przede wszystkim z rozliczeniem kończących się kontraktów realizowanych z niższą marżą (o czym Spółka informowała w raporcie okresowym za 2016 rok). Jednocześnie kontrakty zawarte w 2017 r. w większości nie generują jeszcze przychodów, ze względu na początkową fazę realizacji prac. Warto jednocześnie podkreślić, że z powodu sezonowości działalności, pierwsze kwartały roku obrotowego w działalności Spółki charakteryzują się niższymi niż średnioroczne wartościami sprzedaży. Przy utrzymaniu pełnego potencjału produkcyjnego nie zapewnia to osiągnięcia dodatnich poziomów rentowności. Od początku 2017 r.,  w związku z dynamiczną rozbudową portfela zamówień oraz na potrzeby kolejnych potencjalnych kontraktów do pozyskania, ZUE prowadzi intensywny proces rekrutacyjny oraz przygotowuje sprzęt do robót budowalnych, co generuje dodatkowe koszty.

Spółka od początku 2017 r. podpisała umowy na roboty budowlane na łączną kwotę 833 mln zł, z czego większość to kontrakty na rynku kolejowym pozyskane w wyniku obserwowanego pod koniec 2016 r. ożywienia w rozstrzyganiu przetargów w tym segmencie rynku.

Wartość obecnego portfela zamówień Grupy ZUE wynosi 948 mln zł. Dodatkowo spółka złożyła najkorzystniejsze oferty w przetargach o wartości 1,09 mld zł. Po podpisaniu umów na ww. kontrakty łączny portfel zamówień wyniesie ponad 2 mld zł, a posiadany potencjał pozwala na dalszą działalność akwizycyjną w obszarze nowych zleceń. Szacunkowa wartość przetargów, w których obecnie uczestniczy ZUE, wynosi natomiast ok. 4,4 mld zł.

W I kwartale 2017 r. Grupa ZUE rozbudowała także swoje zaplecze techniczne m.in. o 4 z 10 zamówionych wagonów wyposażonych w ruchomą platformę typu TMS-40.01, przeznaczając łącznie na inwestycje 6,8 mln zł. Spółka jest również w trakcie odbioru kolejnych maszyn takich jak żuraw kolejowy czy palownica kolejowa.

PODZIEL SIĘ