Regulacje Rzecznik Praw Pasażera Kolei otrzymał narzędzia prawne do sprawowania funkcji

Rzecznik Praw Pasażera Kolei otrzymał narzędzia prawne do sprawowania funkcji

11 maja 2017 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

Weszło w życie długo oczekiwane rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie organizacji instytucji Rzecznika Praw Pasażera Kolei oraz postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pasażerskich.

Fot. Rafał Wilgusiak

Rozporządzenie określa m.in. organizację instytucji Rzecznika Praw Pasażera Kolei, sposób i formy prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pasażerskich oraz szczegółową treść wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pasażerskich i niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku. Rozporządzenie reguluje szczegółowo m.in. to, w jaki sposób pasażer może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania przed Rzecznikiem.

Wniosek pasażera powinien zawierać:

  • oznaczenie stron - imię i nazwisko, adres oraz nazwę przedsiębiorcy,
  • dokładnie określone żądanie wraz ze wskazaniem przedmiotu sporu i jego wartości – pasażer powinien wskazać czego się domaga i w związku z jakim zdarzeniem, na przykład zwrotu określonej sumy pieniędzy za niewykorzystany bilet, odszkodowania za opóźnienie pociągu, za utratę bagażu czy też zwrotu nienależnie naliczonej opłaty za brak ważnego biletu, należy wskazać konkretnie kwotę pieniężną, jakiej wypłaty podróżny domaga się od przedsiębiorcy,
  • wskazanie rodzaju postępowania – Rzecznik rozwiązuje spory poprzez przedstawienie stronom propozycji jego rozwiązania, wystarczy więc, że pasażer wskaże we wniosku, że domaga się rozwiązania sporu w taki sposób,
  • opis okoliczności sprawy,
  • informacje na temat dotychczasowego przebiegu sporu pasażerskiego,
  • kopie, wydruki lub oryginały posiadanych dokumentów potwierdzających informacje zawarte we wniosku, na przykład bilety, reklamację, odpowiedź przedsiębiorcy, korespondencję pomiędzy pasażerem a przedsiębiorcą, której dotyczy wniosek, jeżeli wniosek wnosi pełnomocnik, oryginał lub kopię pełnomocnictwa,

Ponadto do wniosku należy dołączyć następujące oświadczenia:

  • oświadczenie o podjęciu próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu pasażerskiego wraz ze wskazaniem daty podjęcia próby kontaktu i bezpośredniego rozwiązania sporu pasażerskiego (na przykład dzień złożenia reklamacji do przewoźnika),
  • oświadczenie, że sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami nie jest w toku albo nie została już rozpatrzona przez Rzecznika albo inny właściwy podmiot, albo sąd,
  • wskazanie czy pasażer wyraża zgodę na doręczanie pism stronom postępowania i wymianę informacji pomiędzy stronami postępowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej.

Wniosek pasażer może złożyć wykorzystując następujące formy kontaktu: za pomocą formularza lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rzecznik@pasazer.gov.pl bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Rzecznik Praw Pasażera Kolei przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa albo za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

Podróżny może również przyjść osobiście do siedziby Urzędu Transportu Kolejowego, otrzymać formularz wniosku, wypełnić i złożyć go w kancelarii Urzędu. Jeżeli pasażer nie mieszka w Warszawie może także otrzymać wydrukowany formularz wniosku i następnie złożyć go w sekretariatach Oddziałów Terenowych Urzędu Transportu Kolejowego.

W przypadku gdy jest to niezbędne do wyjaśnienia szczególnie skomplikowanego stanu faktycznego, Rzecznik może wyznaczyć rozprawę.

Postępowanie przed Rzecznikiem może być prowadzone w postaci elektronicznej albo papierowej. O tym decyduje pasażer. Gdy wyrazi on zgodę na komunikację elektroniczną, wszystkie pisma do stron postępowania będą doręczane wyłącznie drogą mailową.

Celem tych rozwiązań jest możliwie najszersze odformalizowanie postępowań i zagwarantowanie ich szerokiej dostępności.

PODZIEL SIĘ