PKP Cargo w Berlinie w sprawie IV Pakietu Kolejowego

PKP Cargo w Berlinie w sprawie IV Pakietu Kolejowego

12 czerwca 2017 | Źródło: PKP Cargo
PODZIEL SIĘ

Delegacja PKP Cargo uczestniczyła w Berlinie w regionalnej konferencji SERA nt. Jednolitego Obszaru Kolejowego (Single European Railway Area Conference Central). W trakcie konferencji strona polska, której przewodniczyła Justyna Skrzydło, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury  i Budownictwa, zaprezentowała stanowisko w zasadniczych kwestiach dotyczących IV Pakietu Kolejowego odnośnie do projektów dyrektyw dotyczących interoperacyjności systemu i bezpieczeństwa kolei w Unii Europejskiej.

Fot. PKP Cargo

Minister Skrzydło zasygnalizowała konieczność uwzględnienia w zapisach technicznego filaru Pakietu interesów przewoźników kolejowych i występujących u nich różnic technicznych i kosztowych. PKP Cargo jest zainteresowane takimi rozwiązaniami, których implementacja do prawa krajowego usprawni funkcjonowanie transportu kolejowego i podniesie jego konkurencyjność wobec innych przewoźników branżowych.

SERA jest konferencją regionalną dedykowaną  kolejom z Polski, Niemiec, Austrii.  Cech i Szwajcarii. Stanowi wspólną inicjatywę Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Kolejowej (EUAR), we współpracy z ministerstwami transportu, krajowymi organami ds. bezpieczeństwa i stowarzyszeniami branżowymi. Jest debatą regionalną w sprawie technicznego filaru IV Pakietu Kolejowego umożliwiającą przedstawienie oczekiwań oraz wątpliwości związanych z wdrożeniem aktów prawnych wchodzących w skład Pakietu. Jednym z głównych wyzwań tego procesu jest transpozycja prawa europejskiego do prawa krajowego, który musi zostać ukończony do 2019/2020 .

Akty wykonawcze, które będą stanowiły podstawę dla tych europejskich procesów, będą głosowane przez państwa członkowskie UE w ramach Komitetu ds. Interoperacyjności i Bezpieczeństwa Kolei (RISC) w lipcu 2017 r. W związku z tym KE i ERA uruchomiły serię debat regionalnych, w których zainteresowane strony mogą wypowiadać swoje opinie i wątpliwości w swoim ojczystym języku i uzyskać jasne pojęcie o zaletach nowego procesu.

PODZIEL SIĘ