ZNPK chce odrzucenia cennika PLK na rozkład jazdy 2017/18

ZNPK chce odrzucenia cennika PLK na rozkład jazdy 2017/18

20 czerwca 2017 | Autor: Łukasz Kuś
PODZIEL SIĘ

Związek Niezależnych Przewożników Kolejowych zwrócił się z apelem do Prezesa UTK o odrzucenie proponowanego cennika opłat PKP PLK za dostęp do infrastruktury kolejowej. Zdaniem organizacji stawki dostępu są zbyt wysokie i nieprawidłowo naliczane.

Fot. PKP PLK

W opinii ZNPK, przedłożony projekt cennika w rażący sposób narusza obowiązujące przepisy prawa wspólnotowego i krajowego, a także pozostaje w sprzeczności z prawomocnym orzecznictwem sadów powszechnych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wg organizacji PLK „istotnie” zawyża stawki dostępu do infrastruktury kolejowej na skutek wliczania do bazy kosztowej kosztów, które nie mogą być do bazy kosztowej wliczone.

Ponadto zdaniem ZNPK zarządca infrastruktury stosuje nieprawidłową wewnętrzną strukturę cennika, stojącą w sprzeczności m.in. z nakazem respektowania wzrostów produktywności, w tym – z zasadą degresywności.

Sąd odrzucił cennik

ZNPK wskazuje, że Sąd Apelacyjny w Warszawie odmówił zatwierdzenia stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej i za dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów za rok 2013/2014 z powodu błędnego zakwalifikowania jako kosztu bezpośrednio ponoszonego jako rezultat przejazdu pociągu kosztów związanych z amortyzacją, kosztów utrzymania, w tym kosztów Akcji Zima, szybkiego usuwania usterek i awarii, kolejowego ratownictwa technicznego, eksploatacji i konserwacji budynków oraz ponoszonych na wiadukty i mosty, a także kosztów zatrudnienia personelu do prowadzenia ruchu pociągów.

Organizacja branżowa wskazuje, że PLK nie wzięła pod uwagę uwag sądu i nadal niewłaściwie kwalifikuje koszty, co przyczynia się do nieuzasadnionego powiększania bazy kosztowej, która jest bezpośrednio przerzucana na przewoźników.

Nie będzie Luxtorpedy 2.0?

Jak stwierdza ZNPK, zbyt wysoki poziom stawek proponowany w cenniku stoi w sprzeczności z celami polityki transportowej wyznaczonymi w sztandarowym obowiązującym dokumencie strategicznym rządu, tj. w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Zdaniem organizacji wysoki poziom stawek uniemożliwia osiągnięcie trzech celów strategii: zwiększenia roli transportu kolejowego przy jednoczesnej redukcji społecznych kosztów transportu (bezpieczeństwo, hałas, presja środowiskowa),  budowy potencjału polskich firm taborowych w ramach inteligentnej specjalizacji Luxtorpeda 2.0 i zmniejszenia ogólnych kosztów transportu (w tym: kosztów utrzymania dróg). Na wysokie koszty dostępu do infrastruktury kolejowej zwracali uwagę uczestnicy Debaty z Kurierem, którzy uważają, że wysokie opłaty PLK przyczyniają się do spadku konkurencyjności polskiej kolei.

Ponadto wysokie koszty dostępu do infrastruktury kolejowej są sprzeczne z celami wyznaczonymi Białą Księgą Komisji Europejskiej „Transport 2050” z 28 marca 2011 r., które nakładają na państwa członkowskie obowiązek osiągnięcia w perspektywie 2030 roku co najmniej 30% udziału, a do 2050 – co najmniej 50% udziału w transporcie towarów przez kolej (i żeglugę śródlądową).

–  Mając na względzie powyższe, ZNPK wnosi do Prezesa UTK o niezatwierdzanie projektu cennika PKP PLK na rozkład jazdy 2017/18 z dnia 7 kwietnia 2017 – napisano w piśmie ZNPK.