CUPT wydłuża możliwość ubiegania się o środki unijne dla projektów intermodalnych

CUPT wydłuża możliwość ubiegania się o środki unijne dla projektów intermodalnych

23 sierpnia 2017 | Źródło: CUPT
PODZIEL SIĘ

Centrum Unijnych Projektów Transportowych wydłużyło termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach transportu intermodalnego. Wnioski można składać do 15 grudnia br.

Fot. Rafał Wilgusiak

W związku z trwającymi pracami nad programem pomocowym dla projektów z zakresu transportu intermodalnego został przedłużony nabór wniosków o dofinansowanie w ramach transportu intermodalnego, dla działania 3.2 POIiŚ 2014-2020 do dnia 15 grudnia 2017 r. – poinformował CUPT w komunikacie.

Zaktualizowano również dokumentację konkursową. W regulaminie konkursu doprecyzowano

  • zasady dotyczące oceny kryterium merytorycznego I stopnia „Przygotowanie projektu do realizacji dla projektów infrastrukturalnych lub projektów mieszanych", uszczegółowiając sposób wyliczenia współczynnika określającego zakres posiadanej dokumentacji, na podstawie którego będą przyznawane punkty
  • rodzaj dokumentów, za posiadanie których będą przyznawane punkty w ramach oceny kryterium merytorycznego I stopnia „Przygotowanie projektu do realizacji dla projektów zakupowych lub projektów mieszanych".

Doprecyzowano, co oznacza położenie na węźle sieci TEN-T i położenie na linii kolejowej należącej do sieci AGTC lub TEN-T w ramach oceny kryterium merytorycznego I stopnia „Lokalizacja projektu". Uściślenie regulaminu w powyższym zakresie ma na celu uniknięcie błędnych interpretacji ze strony wnioskodawcy.

Poza tym, wprowadzono zmiany do listy załączników do wniosku o dofinansowanie (zał. nr 3a do Regulaminu konkursu dodano nowe oświadczenie dla dużych przedsiębiorców odnośnie braku delokalizacji miejsc pracy. Dla wszystkich typów projektu usunięto wymóg składania specyfikacji technicznych wraz z warunkami przystąpienia do przetargu bądź aukcji (a dla podmiotów zobowiązanych do stosowania PZP SIWZ dla przeprowadzenia poszczególnych postępowań). Nowe oświadczenie pozwoli potwierdzić spełnienie kryterium merytorycznego II stopnia: „Klauzula delokalizacyjna".

CUPT informuje też, że posiadanie przez wnioskodawcę specyfikacji technicznych wraz z warunkami przystąpienia do przetargu bądź aukcji (a w przypadku podmiotów zobowiązanych do stosowania PZP SIWZ dla przeprowadzenia poszczególnych postępowań) będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia wnioskodawcy w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z POIiŚ 2014-2020, w ramach działania 3.2 (...) z zastrzeżeniem, że CUPT ma prawo wglądu do tych dokumentów na każdym etapie oceny (zastrzeżenie zostało ujęte w Oświadczeniu).

Wzór oświadczenia wnioskodawcy w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z POIiŚ 2014-2020, w ramach Działania 3.2 - wydzielono odrębne oświadczenie dla podmiotu kontrolującego wnioskodawcę w zakresie zgodności z artykułem 71 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r. dotyczącego trwałości projektu. Odrębne oświadczenie pozwoli w pełni potwierdzić spełnienie kryterium merytorycznego II stopnia „Trwałość projektu".

Ponadto, dodano wzór oświadczenia wnioskodawcy o braku delokalizacji miejsc pracy

Wprowadzone zmiany weszły w życie 18 sieprnia. Więcej informacji wraz z plikami do pobrania znajduje się na stronie CUPT.

PODZIEL SIĘ