Newag ufunduje stypendia dla najzdolniejszej młodzieży

Newag ufunduje stypendia dla najzdolniejszej młodzieży

07 września 2017 | Źródło: Newag
PODZIEL SIĘ

Podczas XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój, w obecności Premier Beaty Szydło, prezes firmy Newag Zbigniew Konieczek podpisał umowę z Jerzym Bochyńskim wiceprezesem Fundacji Sądeckiej, dotyczącą ufundowania stypendium dla najzdolniejszej młodzieży z subregionu sądeckiego.

Fot. Bartosz Dziubecki

Ufun­do­wane sty­pen­dium im. Braci Potocz­ków w swoim sta­tu­cie ma za zada­nie wspie­ra­cie nauki zdol­nej mło­dzieży znaj­du­ją­cej się w trud­nej sytu­acji mate­rial­nej. Jego celem jest rów­nież pro­mo­wa­nie młodych talen­tów, uczniów twór­czych, pra­gną­cych robić wię­cej i wie­dzieć wię­cej dla wła­snego roz­woju i doskonalenie się. Ini­cja­to­rem powsta­nia Fun­du­szu w 1992 roku był ówcze­sny poseł Zyg­munt Ber­dy­chow­ski. Za jego patro­nów celowo wybrano braci Jana i Sta­ni­sława Potocz­ków z Rdzio­stowa, któ­rzy zmie­nili sądecką wieś na prze­ło­mie XIX i XX wieku.

To nie jedyne sty­pen­dium, które firma Newag zapew­nia zdol­nej mło­dzieży. Na początku tego roku spółka ufundowała sty­pen­dium „Pro­desse in poste­rum” dla stu­den­tów Politech­niki Kra­kow­skiej im. Tade­usza Kościuszki. Wspo­mniany pro­gram sty­pen­dialny ma za zadnie wspie­rać naj­zdol­niej­szych i naj­bar­dziej zaangażowanych studentów kie­runku Zarzą­dza­nie i Inży­nie­ria Pro­duk­cji, spe­cjal­ność: Inży­nie­ria Pro­duk­cji Środ­ków Trans­portu Masowego.

PODZIEL SIĘ