PLK poprawi stan techniczny linii kolejowej na Dolnym Śląsku

PLK poprawi stan techniczny linii kolejowej na Dolnym Śląsku

13 września 2017 | Źródło: Sejm RP
PODZIEL SIĘ

W 2017 r. PKP PLK przeznaczyła dodatkowe środki finansowe w wysokości 1,2 mln zł na poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 337 i 776. W przypadku linii 776 na odcinku Marciszów – Wojcieszów Górny prace pozwolą na utrzymanie jej przejezdności, ale bez podnoszenia obecnych parametrów eksploatacyjnych.

Fot. PKP PLK

Linia kolejowa nr 776 ma długość 15,161 km i jest niezelektryfikowaną linią jednotorową znaczenia miejscowego, która wykorzystywana jest wyłącznie do przejazdów pociągów towarowych. Ogólny stan techniczny przedmiotowej linii kolejowej na dzień 31 grudnia 2016 r. został oceniony jako dobry dla 0,4% długości, jako dostateczny dla 34,1% długości oraz jako niezadowalający dla 65,5% długości odcinka. Prędkość rozkładowa dla odcinka od km 0,503 do km 1,300 wynosi 30 km/h, natomiast dla odcinka od km 1,300 do km 15,400 wynosi 20 km/h. Dopuszczalny nacisk osi na tor to 196 kN/oś.

W ramach napraw planowane są m.in. wymiana 895 sztuk podkładów drewnianych, wymiana 77 sztuk podkładów podzłączowych, wymiana 720 m szyn oraz mechaniczne oprofilowanie posypki na długości 1,9 kmt.

Plan  inwestycyjny PKP Polskich Linii Kolejowych do 2023 r. został określony w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku (KPK). Program ten obejmuje projekty finansowane ze środków Funduszu Spójności (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz CEF – Finansowego Instrumentu „Łącząc Europę”) oraz w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, które zostały wcześniej zidentyfikowane w Dokumencie Implementacyjnym (DI) do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. Mając na uwadze zasady finansowania w ramach wyżej wymienionych kategorii projektów zadania nie ujęte w DI nie mogą uzyskać wsparcia ze środków unijnych.

W KPK wskazano także zadania planowane do realizacji ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych. Należy podkreślić, że dysponentami tych środków są właściwe samorządy województw, a Minister Infrastruktury i Budownictwa oraz PKP PLK nie mają możliwości rozszerzania katalogu zadań wskazanych dofinansowania przez poszczególne samorządy województw. Ostatnią kategorią zadań w KPK są projekty finansowane ze środków krajowych, niemniej wszystkie te środki zostały w chwili obecnej rozdysponowane na inne projekty.

-Mając na uwadze powyższe uprzejmie informuję, że zgodnie z obowiązującym KPK prace na przedmiotowej linii kolejowej nie są obecnie planowane. Ponadto mając na uwadze powyższe uwarunkowania nie ma możliwości włączenia przedmiotowego projektu do katalogu zadań planowanych do realizacji w okresie do 2023 r. - wyjaśnia Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Jednak dostrzegając potrzebę zachowania optymalnej siatki połączeń Minister Infrastruktury i Budownictwa zainicjował prace związane z ustaleniem docelowego poziomu infrastruktury kolejowej na terenie kraju. Celowi temu służą prace związane z przygotowaniem programu wieloletniego pn. „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”. Zgodnie z założeniami programu opracowano nową kategoryzację linii kolejowych, która przewiduje m.in. odejście od inicjowania procesów związanych z likwidacją linii kolejowych, utrzymanie przejezdności na eksploatowanych liniach kolejowych wraz z utrzymaniem lub w wielu przypadkach podwyższeniem parametrów eksploatacyjnych (prędkości dopuszczalne, naciski osi). Odczuwalne dla uczestników rynku kolejowego efekty działania przedmiotowego programu pojawią się po jego wdrożeniu.

 

PODZIEL SIĘ