PKP Cargo poszukuje nowego wiceprezesa ds. operacyjnych

PKP Cargo poszukuje nowego wiceprezesa ds. operacyjnych

14 września 2017 | Źródło: PKP Cargo
PODZIEL SIĘ

W poniedziałek 11 września 2017 r. Rada Nadzorcza PKP Cargo podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na nowego członka zarządu ds. Operacyjnych. Postępowanie będzie prowadzone do końca października 2017 r.

Fot. PKP Cargo

W czwartek 14 września na stronie internetowej spółki i w prasie ukazało się ogłoszenie o konkursie na stanowisko członka zarządu ds. Operacyjnych PKP Cargo, w którym określone są wymagania i warunki rekrutacji kandydatów.

Przypominamy, że rada nadzorcza PKP Cargo pod koniec lipca br. odwołała wcześniej z ww. stanowiska p. Jarosława Klasę.

Rada Nadzorcza PKP Cargo informuje, iż zgłoszenia kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym zostaną poddane ocenie pod względem ich kompletności i zgodności z wymogami formalnymi przez doradcę rekrutacyjnego.Następnie po podjęciu uchwały przez Komitet
ds. Nominacji, kandydaci którzy zostali dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną poddani ocenie podczas rozmów kwalifikacyjnych prowadzonych przez Radę Nadzorczą PKP Cargo, przy udziale doradcy.

Termin przyjmowania zgłoszeń od kandydatów mija 16 października 2017 r. o godz. 10.00.  

Kandydaci dopuszczeni do postępowania zostaną zaproszeni do rozmów kwalifikacyjnych, które odbędą się w dniach 24-26.10.2017. Ewentualne dodatkowe rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą mogły się odbyć w dniach 30-31.10.2017.

Minimalne wymogi (obligatoryjne), które zobowiązany jest spełniać kandydat są następujące:

 • wykształcenie wyższe
 • co najmniej 10-letni staż pracy, w tym co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w obszarze operacyjnym w branży transportu kolejowego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • pełna zdolność do czynności prawnych
 • nie może podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska Członka Zarządu w spółkach handlowych
 • umiejętność strategicznego myślenia, wysoko rozwinięte umiejętności przywódcze, budowania kultury współpracy, nastawienie na osiąganie wyznaczonych celów, zdolności negocjacyjne i organizatorski
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych;

Preferowani będą kandydaci posiadający znajomość wymienionych obszarów:

 • rynku usług transportowych i logistycznych, w tym w szczególności: dobre, szczegółowe zrozumienie rynku, na którym działa Spółka, otoczenia, kontrahentów oraz konkurencji i trendów rynkowych;
 • utrzymania pojazdów kolejowych, w tym w szczególności: gospodarki i zarządzania procesem utrzymania taboru kolejowego oraz zarządzania wykorzystaniem zaplecza technicznego
 • eksploatacji pojazdów kolejowych, w tym w szczególności: zarządzanie dokumentacją techniczną dotyczącą taboru kolejowego oraz organizacją i technologią jego przeglądów i napraw, zarządzanie projektami rozwojowymi i pracami badawczo-rozwojowymi, opracowywanie i opiniowanie dokumentacji technicznej i technologicznej oraz bieżącej aktualizacji dokumentacji systemu utrzymania pojazdów kolejowych oraz współpraca w tym zakresie z Urzędem Transportu Kolejowego;
 • bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w tym w szczególności: zarządzanie całością zagadnień mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu w tym współpraca z Urzędem Transportu Kolejowego oraz Państwową Komisją Badania Wypadków Kolejowych i innymi instytucjami w zakresie związanym z bezpieczeństwem ruchu kolejowego
 • logistyki łańcucha dostaw, w tym w szczególności: planowanie zapotrzebowania na trasy, opracowywanie rocznego rozkładu, programowanie przewozów, określanie zasad uruchamiania pociągów oraz ustalanie zapotrzebowania na wagony towarowe w okresie średnio- i długo- terminowy
 • kierowania procesem przewozowym, w tym w szczególności:zawieranie i zarządzanie umowami w zakresie dostępu do linii kolejowych w tym ścisła współpraca z zarządcą infrastruktury w zakresie realizacji zaplanowanych przewozów przy optymalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołami (rozwój, motywacja);
 • doświadczenie w zakresie zarządzania zmianą;
 • otwartość na uczenie się i rozwój innych;
 • dodatkowym atutem będzie dobra znajomość j. angielskiego.
PODZIEL SIĘ