Bezpośrednie połączenie Olkusza z Krakowem nie jest przewidziane w najbliżej perspektywie

Bezpośrednie połączenie Olkusza z Krakowem nie jest przewidziane w najbliżej perspektywie

03 października 2017 | Źródło: Sejm RP
PODZIEL SIĘ

Wobec braku bezpośredniego połączenia kolejowego pomiędzy Olkuszem a stolicą województwa małopolskiego zasadnym jest ocenienie potencjału linii kolejowych, które mogłyby zostać wykorzystane przy ewentualnym uruchomieniu bezpośrednich połączeń pomiędzy wskazanymi miastami. Tutaj czynnikiem decydującym mogą być prowadzone obecne prace remontowe i modernizacyjne: na linii kolejowej nr 156 na odcinku z Bukowna do Jaworzna Szczakowej oraz na magistrali kolejowej E-30, a także planowane prace na linii kolejowej nr 62 na odcinku Olkusz - Bukowno.

Fot. Rafał Wilgusiak

W 2015 r. PKP PLK zrealizowała zadanie pn. „Wymiana nawierzchni na linii kolejowej nr 156” obejmujące swoim zakresem wymianę nawierzchni w torze nr 2 od km 0,610 do km 11,255. Koszt robót wyniósł ok. 13,8 mln zł. W okresie 2016 – 2018 spółka realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Prace na linii kolejowej nr 156 Bukowno – Jaworzno Szczakowa” o wartości blisko 25,5 mln zł w ramach projektu pn. „Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych z Górnego Śląska”, polegające na przeprowadzeniu prac remontowych torów nr 1 i 2 wraz z wymianą nawierzchni na torze nr 1.

Realizacja powyższego zadania pozwoli na podniesienie prędkości przejazdu pociągów pasażerskich do 100 km/h od km 0,611 do km 10,843 oraz do 80 km/h od km 10,843 do km 11,201. Zakończenie prac planowane jest w IV kw. 2018 r.

Obecnie na linii kolejowej nr 156 na odcinku Jaworzno Szczakowa – Bukowno nie kursują pociągi ze względu na prowadzone prace remontowe na stacji Jaworzno Szczakowa. Przed wprowadzeniem zamknięcia torowego w ww. relacji kursowały pociągi towarowe, a czas ich przejazdu po torze nr 1 wynosił ok 20 – 22 minuty, natomiast po torze nr 2 ok. 18 – 20 minut. Przeprowadzona przez PKP PLK  symulacja przejazdu ww. odcinka pociągiem pasażerskim wskazała, że czas przejazdu wynosiłby dla toru nr 1 ok. 14 minut oraz dla toru nr 2 ok. 12 minut przy obecnych parametrach eksploatacyjnych, jednakże należy podkreślić, że realny czas przejazdu pociągu mógłby ulec zmianie m.in. ze względu na trasę przejazdu pociągu, postoje handlowe określone przez przewoźnika, czy też parametry użytego taboru.

Na roczny rozkład jazdy 2017/2018 spółka PKP Intercity nie zaplanowała połączeń z wykorzystaniem linii kolejowej nr 62. Połączenia na odcinku Katowice – Kielce będą realizowane, podobnie jak obecnie, liniami nr 1, 4, 571 i 61 – tj. przez Zawiercie i Włoszczowę. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa jeszcze nie rozpoczęło prac nad kolejną edycją rozkładu jazdy, tj. 2018/2019.

- Biorąc pod uwagę niekonkurencyjny czas przejazdu na odcinku Katowice – Kielce informuję, że trasowanie pociągów dalekobieżnych liniami nr 156 i 62 nie było dotychczas rozważane – informuje Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w MIB.

W procesie planowania kolejowych przewozów międzywojewódzkich, w którym uczestniczy MIB i PKP Intercity, kładziony jest nacisk na zapewnienie czasu podróży pomiędzy miastami wojewódzkimi, który pozwala na konkurowanie z transportem drogowym. Z tego względu linie nr 156 i 62 nie zostały przewidziane jako element sieci przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych dofinansowanych przez ministra właściwego do spraw transportu, określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1996) – tzw. Planie Transportowym.

Czas przejazdu pociągu w relacji Olkusz – Bukowno – Jaworzno Szczakowa – Kraków Główny z postojami pociągu na stacjach i przystankach wskazanych w interpelacji, po przeprowadzonej modernizacji linii kolejowych nr 62, 156, E30 może wynieść wg PKP PLK ok. 1 godz. 20 min. Powyższy szacunek zakłada jazdę pociągu z prędkościami maksymalnymi dla danych odcinków linii kolejowych planowanych do wprowadzenia po zakończeniu modernizacji oraz zmianę czoła pociągu na stacji Jaworzno Szczakowa. Należy podkreślić, że powyższe dane są danymi szacunkowymi i realny czas przejazdu pociągu może być podany po złożeniu wniosku przez przewoźnika, w którym określa on m.in. trasę przejazdu pociągu, długość postojów handlowych oraz parametry użytego taboru.

Zakończenie wszystkich prac na linii kolejowej nr 62 planowane jest do 2023 r. Zakończenie prac na linii kolejowej nr 156 planowane jest w IV kw. 2018 r., a na linii kolejowej E30 na odc. Jaworzno Szczakowa – Kraków Gł. Towarowy w IV kw. 2020 r.

- Zgodnie ze stanowiskiem PKP PLK, informuję, że budowa łącznicy pomiędzy liniami kolejowymi nr 156 oraz 133 jest technicznie możliwa, niemniej jej budowa wymagałaby przebudowy układu drogowego w przedmiotowej lokalizacji. Szacunkowy koszt prac można ocenić na ok. 30 – 40 mln zł. Należy jednak podkreślić, że do określenia ostatecznego kosztu postulowanego zadania konieczne jest opracowanie dokumentacji studialnej – dodaje Andrzej Bittel.

Ze względu na przebieg linii nr 62 Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa obecnie nie bierze pod uwagę możliwości trasowania pociągów międzywojewódzkich z/do Krakowa przez Olkusz, ponieważ niemożliwe byłoby wówczas zapewnienie krótkiego czasu podróży pomiędzy Krakowem a innymi miastami wojewódzkimi.

Natomiast jeżeli w ocenie samorządu Województwa Małopolskiego jest zasadne utworzenie połączenia Kraków – Olkusz, to może - jako ustawowy organizator przewozów wojewódzkich i międzywojewódzkich, dofinansować realizację takich przewozów o charakterze regionalnym. Taką decyzję w zakresie funkcjonowania kolejowych połączeń regionalnych podejmuje samorząd województwa. Określa on również wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotowanie nierentownych przewozów w regionie.

PODZIEL SIĘ