Problemy ze sfinansowaniem połączenia Krakowa z Nowym Sączem i Zakopanem

Problemy ze sfinansowaniem połączenia Krakowa z Nowym Sączem i Zakopanem

09 października 2017 | Źródło: Sejm RP
PODZIEL SIĘ

Podkrakowska nowa linia kolejowa z Podłęża do Tymbarku i Mszany Dolnej, umownie nazwana Podłęże – Piekiełko, określona mianem „najbardziej wyczekiwanej linii kolejowej w Polsce” uzyskała największą liczbę głosów podczas konsultacji Krajowego Programu Kolejowego. Dokument miał zapewnić środki finansowe projektu, ale jak się okazuje wciąż brakuje ponad 6 mld zł.

Fot. Twój Sącz

Strategiczne znaczenie nowej linii mogłoby rozwiązać problemy aż trzech subregionów – Podhala, Sądecczyzny i Ziemi Limanowskiej – zamieszkiwanej przez kilkaset tysięcy mieszkańców. Jednocześnie włączając się w inwestycje infrastrukturalne Trójmorza mogłoby otworzyć możliwość sprawnego przejazdu pociągów towarowych na południe Europy (Słowacja, Węgry, Rumunia, Bałkany) przez kolejowe przejście graniczne Muszyna - Plaveč. Dziś składy wiozące rudę żelaza do huty w Koszycach, prefabrykaty z tejże huty, węgiel do węgierskich elektrociepłowni, materiały ropopochodne na i z Bałkanów wykorzystujące tzw. linię kryniczankę poruszają się okrężną drogą.

W Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku projekt budowy nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacji istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz został podzielony na 3 etapy:

Etap I - obejmuje prace polegające na przygotowaniu dokumentacji projektowej oraz wykupie gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji. Ich wartość wynosi ok. 311,7 mln zł. Środki są w pełni zapewnione ze środków krajowych.

6 czerwca 2017 r. została zawarta umowa z wybranym w drodze przetargu inżynierem, który będzie sprawował nadzór nad realizacją całego cyklu realizacji projektu tj. od umowy na projektowanie do końca umowy na budowę i modernizację linii.

Obecnie są prowadzone prace nad dokumentacją przetargową niezbędną do wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej. Wszczęcie postępowania przetargowego planowane jest na IV kwartał 2017 r., a zawarcie umowy z wybranym wykonawcą na II/III kwartał 2018 r. Zakończenie realizacji tego etapu przewiduje się do końca II kwartału 2021 r.

Etap II - obejmuje prace modernizacyjne linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz. Ich wartość wynosi ponad 3 mld zł. Środki są zapewnione częściowo (685,5 mln zł, tj. 22%) w ramach Funduszu Spójności.

Etap III - obejmuje budowę nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark/Mszana Dolna. Ich wartość wynosi blisko 3,8 mld zł. Nie zapewniono środków na realizację zadania.

- Obecnie podejmowane są działania w kierunku zapewnienia finansowania dla całej inwestycji, tak aby jej realizacja mogła zakończyć się do końca 2026 r. – odpowiada Kazimierz Smoliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

PODZIEL SIĘ