Podręcznik „Interoperacyjność systemu kolei Unii Europejskiej” Kolejarze otrzymali nowy podręcznik o interoperacyjności

Kolejarze otrzymali nowy podręcznik o interoperacyjności

21 listopada 2017 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

W warszawskiej siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego miała dziś miejsce oficjalna premiera nowego podręcznika pt. „Interoperacyjność systemu kolei UE. Infrastruktura, sterowanie, energia, tabor. Wymagania europejskie i komplementarne wymagania polskie”. Publikacja jest przeznaczona dla ekspertów kolejowych – pracowników przewoźników i zarządców, producentów i wykonawców, a także osób merytorycznie nadzorujących kontrakty i uczestniczących w procesach zamykania kolejowych inwestycji, a także prawników, którzy muszą sięgać do dokumentów źródłowych. Wydawcą opracowania jest spółka Kurier Kolejowy.

Fot. Marek Mosiński

– Od czasu, gdy dziewięć lat temu objąłem stery Kolejowej Oficyny Wydawniczej wydaliśmy łącznie 20 pozycji, z których 6 bezpośrednio pod naszą marką, pozostałe na zlecenie innych spółek. Zaczęliśmy od tej najbardziej poważnej tj. „Leksykonu terminów kolejowych”. To był początek owocnej współpracy z dr Markiem Pawlikiem, pod którego redakcją powstała również najnowsza praca zbiorowa ekspertów i specjalistów od interoperacyjności. W ostatnich publikacjach akcentowaliśmy potrzebę pogłębienia wiedzy o tej najbardziej skomplikowanej tematyce dla branży, wydając pierwsze podręczniki na polskim rynku pt: „Europejski system zarządzania ruchem kolejowym. Przegląd funkcji i rozwiązań technicznych – od idei do wdrożeń i eksploatacji" oraz „Interoperacyjność systemu kolei Unii Europejskiej. Infrastruktura, sterowanie, energia, tabor". Teraz oddajemy kolejne kompendium wiedzy, które mam nadzieję jeszcze lepiej pozwoli realizować plan swobodnego przepływu osób, usług i towarów koleją w całej UE – mówił do licznie zgromadzonych gości Dariusz Kostrzębski, prezes Kuriera Kolejowego.

Od pierwszego wydania podręcznika interoperacyjności minęły dwa lata. Ilość projektów modernizacji infrastruktury oraz zakupu taboru, w których omawiane regulacje są stosowane, wyraźnie wzrosła. Obecnie niemal wszystkie projekty związane z transportem szynowym muszą być realizowane zgodnie z zasadami interoperacyjności, gdyż leżą one u podstaw tworzenia jednolitego  europejskiego systemu kolejowego. Zgodnie z ideą interoperacyjności należy usunąć wszelkie bariery w obszarach techniki dzielące UE na państwa i regiony.

Parlament Europejski i Rada w ramach czwartego pakietu kolejowego przyjęły nową dyrektywę w sprawie interoperacyjności systemu kolei w UE, która ma zapewnić swobodny przepływ ludzi, usług i towarów. – Równolegle wprowadzono pewne zmiany w przedmiotowych obowiązujących europejskich i polskich regulacjach prawnych i chociaż nie wprowadzono zasadniczych zmian w wymaganiach technicznych i procesach dopuszczeniowych, to bez wątpienia należało przygotować uaktualnioną wersję podręcznika – wskazuje dr inż. Marek Pawlik, zastępca dyrektora Instytutu Kolejnictwa ds. interoperacyjności kolei.

W wydaniu pierwszym w ośmiu rozdziałach opisane były zagadnienia interoperacyjności kolei, przy czym cztery rozdziały poświęcono wprost wymaganiom europejskim dla poszczególnych podsystemów strukturalnych: infrastruktury, sterowania, energii i taboru, dwa uwarunkowaniom formalno-prawnym (uwarunkowaniom prawnym interoperacyjności systemu kolei oraz działalności Urzędu Transportu Kolejowego), jeden prezentacji idei interoperacyjności, a jeden komplementarnym obszarom technicznym regulowanym przez inne akty prawne Unii Europejskiej niezwiązane z transportem kolejowym. Komplementarne bezpośrednio związane z transportem kolejowym wymagania polskie oraz wymagania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem zostały pominięte. Tymczasem, jak tłumaczy Marek Pawlik, wyzwania realizacyjne w poszczególnych projektach modernizacji infrastruktury i zakupu taboru, a także budowy nowej infrastruktury i modernizacji istniejącego pokazały, że omawiany zakres merytoryczny należy rozszerzyć o wyczerpujące omówienie wymagań krajowych oraz zasad oceny i wyceny ryzyka, a także przegląd zagadnień bezpieczeństwa. – Dlatego przekazujemy Państwu pozycję nie tylko uaktualnioną, uwzględniającą zmiany formalne, które wprowadzono w ciągu ostatnich dwóch lat, ale także w istotny sposób uzupełnioną czteroma dodatkowymi rozdziałami – mówi dr inż. Marek Pawlik.  

Rozdział dziewiąty opisuje wymagania techniczne i formalno-prawne dla budowli i urządzeń, dla których zgodnie z polskim prawem wymaga się uzyskiwania świadectw i wystawiania deklaracji zgodności z typem. W kolejnym rozdziale przedstawiono kompletne przykłady dwóch procesów dopuszczeniowych - dla modernizacji linii kolejowej i dla nowego typu elektrycznego zespołu trakcyjnego. W rozdziale jedenastym zostały omówione reguły przeprowadzania oceny ryzyka oraz oceny bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem spójności rozwiązań nowych z rozwiązaniami istniejącymi. W ostatnim rozdziale przedstawiono krótki przegląd w transporcie kolejowym, który ma ułatwić prowadzenie analiz bezpieczeństwa na potrzeby wdrażania interoperacyjności. To wspólna praca wielu autorów, najwyższej klasy specjalistów z Urzędu Transportu Kolejowego, Instytutu Pojazdów Szynowych „Tabor”, Transportowego Dozoru Technicznego, Instytutu Kolejnictwa, Politechniki Warszawskiej, kancelarii prawniczej Elżanowski&Cherka&Wąsowski. To publikacja spójna, tworząca całość, nie będąca zwyczajnym zbiorem referatów – zwracał uwagę Marek Pawlik.

W projekcie wydawniczym Kuriera Kolejowego szczególną rolę odegrał Urząd Transportu Kolejowego, nie tylko dlatego, że prezes Ignacy Góra jest jednym ze współautorów podręcznika. – Cieszę się, że mogliśmy uczestniczyć w tym projekcie, który, sądząc po dzisiejszej frekwencji, spotka się z pozytywnym odbiorem rynku. Wspieramy tego rodzaju inicjatywy, gdyż jako integrator branży jesteśmy otwarci na współpracę z przedstawicielami sektora kolejowego. Wsłuchujemy się w ich problemy, starając się służyć pomocą w każdym możliwym aspekcie – wskazywał Ignacy Góra.

W prezentacji podręcznika w siedzibie głównej UTK wzięli udział m.in. przedstawiciele PKP PLK, Thales, Siemens, Bombardier Transportation, Track Tec, CUPT, SKM Warszawa, Infracert, Instutytu Kolejnictwa, Politechniki Warszawskiej, IPS „Tabor”, IGTL oraz Elżanowski&Cherka&Wąsowski. 

PODZIEL SIĘ