Wzrosły przewozy towarów pomimo spadku dostaw węgla

Wzrosły przewozy towarów pomimo spadku dostaw węgla

08 grudnia 2017 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

Urząd Transportu Kolejowego poinformował o wynikach przewozu towarów w trzecim kwartale 2017 r. Przewoźnicy odnotowali wzrosty pod względem przewożonej masy i wykonanej pracy w większości kategorii ładunków. Z wyjątkiem przewozów węgla, które mają tendencję spadkową.

Fot. Kuba Gułajewski

Struktura ładunków przewożonych koleją w pierwszych trzech kwartałach tego roku nie uległa znaczącym zmianom. Wzrosła natomiast masa przewiezionych towarów. W grupie węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny wzrost wyniósł prawie 5 mln ton (zmiana o 7 proc.)., w grupie rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa - o 7 mln ton (o 17%), a w grupach: towary mieszane, bez spożywczych; towary nieidentyfikowalne; pozostałe towary – przewieziono prawie o 1,5 mln ton więcej.

Pierwsze trzy kwartały 2017 r. charakteryzowały się znacznie większymi przewozami w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wpływ na dobre wyniki przewozowe związany był w głównej mierze ze stabilnym wzrostem przewiezionej masy w większości grup ładunków. Łączny udział grup: węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny; rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa; koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej w ogólnych wartościach przewozu towarów to ponad 77,6 proc. wg masy (137,2 mln ton) i blisko 70,1 proc. wg pracy przewozowej (28,5 mld ton-km).

Udział poszczególnych grup w ogólnej masie i pracy przewozowej pozostaje zbliżony do tego z analogicznego okresu 2016 r. Jedynie w grupie rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa udział wg masy wzrósł o ponad 1,8 pkt. proc. W innych grupach różnica w udziałach wg masy nie przekroczyła 1 pkt. proc. Większe zmiany w udziałach poszczególnych grup miały miejsce w pracy przewozowej. Tutaj w stosunku do ubiegłego roku największy wzrost udziału został odnotowany dla grupy rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa – 3,1 pkt. proc., a największy spadek miał miejsce w grupie węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny (o 2,3 pkt. proc.).