Rząd przyjął program utrzymaniowy

Rząd przyjął program utrzymaniowy

16 stycznia 2018 | Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
PODZIEL SIĘ

Podczas targów TRAKO 2017, wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel przedstawił założenia oczekiwanego programu utrzymania linii kolejowych do 2023 r. Dokument przeszedł konsultacje i został dzisiaj przyjęty przez radę ministrów. Na jego realizację w latach 2019-2023 ze środków publicznych zostanie przeznaczone 23,8 mld zł.

Fot. PKP PLK

Celem programu „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku” jest zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości infrastruktury kolejowej, likwidacja zaległości utrzymaniowych, zachowanie sieci linii kolejowych oraz wieloletnie umowy na utrzymanie i remonty linii kolejowych.

- Dzięki podjętej decyzji rządu polska kolej zyska możliwość planowania prac utrzymaniowych i remontowych w cyklu wieloletnim. Zagwarantowanie znacznych środków finansowych na ten cel pozwoli na nadrobienie wieloletnich zaległości  na kolei. W ten sposób jeszcze skuteczniej możemy dążyć do celu, którym jest bezpieczna, komfortowa i punktualna polska kolej  – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Program finansowany będzie z środków budżetu państwa i Funduszu Kolejowego. Na jego realizację w latach 2019-2023 ze środków publicznych zostanie przeznaczone ok. 23,8 mld zł, w tym ok. 21 mld zł z budżetu państwa.

Program zapewni wieloletnie dofinansowanie kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową do 2023 r., zwłaszcza w obszarze utrzymania i remontów, ponoszonych przez jej zarządców. Finansowanie kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową będzie się odbywało na podstawie wieloletniej umowy zawieranej przez zarządców infrastruktury z ministrem właściwym do spraw transportu. Umowa będzie dokumentem wykonawczym w stosunku do programu.

Umowa będzie ona określać warunki otrzymania środków przez zarządców infrastruktury kolejowej. Umowy będą zawierane na 5 lat, z uwzględnieniem jednorocznego finansowania budżetowego. W ten sposób zapewnione zostanie efektywne finansowanie programu (oznacza to pełne finansowanie programu w każdym roku jego realizacji i w całym okresie jego trwania).

Głównym beneficjentem programu utrzymaniowego będą PKP Polskie Linie Kolejowe, a także czterej zarządcy infrastruktury kolejowej (wskazani w decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z 6 lipca 2016 r. w sprawie strategicznego znaczenia infrastruktury kolejowej): PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, „Euroterminal Sławków”, Cargotor.

W dalszej kolejności beneficjentami programu będą organizatorzy przewozów kolejowych i przewoźnicy kolejowi, a docelowo: pasażerowie i pozostali klienci kolei.

Wykonawcą programu będzie minister właściwy do spraw transportu. Do końca marca każdego roku będzie on składał sprawozdanie z realizacji programu za poprzedni rok, a do końca maja 2024 r. – przedłoży rządowi raport końcowy z realizacji programu.

W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), przyjęty program uznano za strategiczny dla rozwoju sektora transportu kolejowego. Program jest także spójny ze Strategią rozwoju transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.).

PODZIEL SIĘ