Przewozy towarowe przełamały tendencję spadkową

Przewozy towarowe przełamały tendencję spadkową

05 lutego 2018 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

Wyniki w przewozach towarowych w 2017 r. wskazują, że przełamana została tendencja spadkowa. Na wyższe wartości danych statystycznych wpływ miały wyniki wszystkich przewoźników – poinformował UTK.

Fot. Marek Miłkowski

Przewoźnicy przetransportowali 239,9 mln ton ładunków, co stanowiło wzrost o ponad 7,9% w porównaniu do 2016 r. W roku 2011 - ostatnim rekordowym na rynku przewozów – wzrost osiągnięto w związku z inwestycjami realizowanymi w ramach EURO 2012. Wzrost masy przewiezionych ładunków w 2017 r. związany był z ogólnym ożywieniem wielu gałęzi gospodarki i szeregiem nowych inwestycji.

Praca przewozowa w 2017 r. wyniosła 54,8 mld ton-km i była wyższa niż w 2016 r. o 4,2 mld ton-km, tj. 8,3%. Minimalnie zwiększyła się średnia odległość przewozów z 227,8 km w 2016 r. do 228,5 km w 2017. W ubiegłym roku przewoźnicy towarowi wykonali pracę eksploatacyjną na poziomie 80 mln pociągokilometrów – o 8,2% więcej niż rok wcześniej.

W oparciu o szczegółowe dane za trzy kwartały 2017 r. widać, że na wyniki wpłynęły większa ilość przewozów intermodalnych oraz ładunków masowych, takich jak węgiel czy kruszywo.

Pomimo że dane za 2017 r. wskazują na lepszą sytuację przewozów towarowych niż w ostatnich latach, koniecznym wydaje się stworzenie odpowiednich warunków do wspólnego, jak najbardziej uzasadnionego ekonomicznie wykorzystania sieci kolei i dróg podczas przewozu ładunków.

– Konieczność zwiększenia roli kolei podkreślana jest od wielu lat. Porównując pracę przewozową w transporcie towarów koleją i w transporcie drogowym można zauważyć, że w ostatnich latach transport drogowy odnotowuje systematyczny wzrost, natomiast transport kolejowy pozostawał właściwie na stałym poziomie i dopiero w ubiegłym roku zanotował wzrost – uważa UTK.

Zdaniem regulatora rynku, w celu zrównoważenia pozycji obu gałęzi transportu powinny zostać podjęte odpowiednie działania związane z funkcjonowaniem całego systemu. Wśród działań równoważących znaczenie kolei w przewozie towarów znajduje się funkcjonująca dotychczas ulga intermodalna. Przewoźnicy towarowi widzą potencjał tego segmentu wskazując m.in. w prognozach taborowych chęć zakupu lokomotyw wielosystemowych oraz wagonów platform dostosowanych do przewozów intermodalnych. Zdaniem Prezesa UTK, ulga intermodalna powinna być zapewniona na wiele lat, a dodatkowo może być rozszerzana tak, by na przykład promować przewoźników posiadających tabor zgodny z TSI i wyposażony w sygnalizację kabinową. Przewoźnicy starają się sami zwiększać swoją konkurencyjność m.in. uruchamiając liniowe pociągi rozkładowe czy organizując przewozy rozproszone. Istotnym jest właściwe wykorzystanie potencjału geograficznego Polski, na który wskazują m.in. operatorzy morskich terminali intermodalnych.

– Powinny zostać również podjęte działania mające na celu rozwiązanie pozostałych problemów związanych z infrastrukturą i obsługą pociągów, które pomimo dobrych wyników przewozowych były poruszane przez opinię publiczną – m.in. problem obsługi pociągów na terenie Małaszewicz i dużych opóźnień w realizacji przewozów – stwierdza raport Prezesa UTK.


Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2018 odbędzie się w dniach 11-12 kwietnia 2018 r. w Gdańsku. Tegoroczna, szósta edycja Forum będzie wyjątkowo atrakcyjna merytorycznie. Uczestnicy FRACHT 2018 w ciągu dwóch dni wysłuchają szeregu prelekcji ekspertów i praktyków z Polski i zagranicy. Podczas Forum odbędzie się sześć debat:

  • Stan obecny i perspektywy rozwoju rynku przewozów intermodalnych w Polsce
  • Wpływ portów morskich Azji i Europy na rozwój transportu intermodalnego, ich dostępność komunikacyjna oraz system obsługi ładunków.
  • Projekty rozbudowy kolejowych szlaków komunikacyjnych łączących Europę i Azję. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego.
  • Koncepcja aktualizacji Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 roku).
  • Pierwsza ocena skutków po wejściu w życie 10 grudnia 2017 roku nowych regulacji prawnych dotyczących bocznic i infrastruktury usługowej.
  • Roczne podsumowanie funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej

Nowością podczas Forum będzie wręczenie wyróżnień „Lider Transportu Intermodalnego”.


PROGRAM KONFERENCJI
FORMULARZ REJESTRACYJNY
 

PODZIEL SIĘ