Siedlecka „Kolejówka” podpisała umowy patronackie

Siedlecka „Kolejówka” podpisała umowy patronackie

14 marca 2018 | Źródło: Joanna Wojtkowska-Śpiewak
PODZIEL SIĘ

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach, zwanej potocznie „Kolejówką” podpisano umowy patronackie z PKP Intercity i PKP PLK S.A. na utworzenie nowych kierunków kształcenia. Od września powstanie tu nowa dwukierunkowa klasa, kształcąca młodzież w zawodach: technik automatyk sterowania ruchem kolejowym i technik elektroenergetyk transportu kolejowego. 

Fot. ZSP nr 6 w Siedlcach
Dokument, potwierdzający ścisłą współpracę szkoły ze spółkami kolejowymi, podpisali: p. Alina Brochocka-dyrektor ZSP nr 6, p. Wojciech Kudelski- Prezydent Miasta Siedlce, . Ewa Gruszka- dyrektor PKP Intercity i p. Andrzej Kmiecik- dyrektor Zakładu PKP PLK w Siedlcach. Umowa zakłada ścisłą współpracę, określa cele i zadania programu stypendialnego dla uczniów i przede wszystkim stanowi gwarancję pracy po zakończeniu edukacji na tych kierunkach.

Szkoła od dawna starała się o utworzenie nowych kierunków kształcenia, związanych z kolejnictwem, gdyż ze względu na potrzeby kadrowe zarówno PKP Intercity  jak i PKP PLK poszukują osób z wykształceniem technicznym w tej branży. Finalne ustalenia dotyczące otwarcia obydwu specjalności zapadły zatem już w grudniu 2017 roku, w porozumieniu z Prezydentem Miasta Siedlce oraz po zasięgnięciu opinii Powiatowej i Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. W czasach odbudowy szkolnictwa zawodowego  i rosnącego zapotrzebowania na kadrę techniczną zasadnym wydaje się być tworzenie przez szkołę takich kierunków,  po których młodzież będzie miała zagwarantowaną pracę w  prężnie rozwijających się firmach.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata i wykonywania satysfakcjonującej pracy zawodowej. Zadania szkoły są zatem uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają przede wszystkim: globalizacja procesów gospodarczych, mobilność zawodowa czy wzrost oczekiwań pracodawców wobec pracowników. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej  z wiedzą zawodową  pozwala absolwentom Technikum nr 6 sprostać wyzwaniom na rynku pracy.  W procesie kształcenia zawodowego podejmowane są różnorodne działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości. Szkoła bierze udział w projekcie „Zawodowo w dorosłość”, finansowanym przez Unię Europejską w ramach Erasmus +. Młodzież ze wszystkich dotychczasowych kierunków (technik transportu kolejowego, technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych, technik geodeta, technik graficznych procesów cyfrowych, technik drogownictwa) ma możliwość odbywania 3 -tygodniowych praktyk zawodowych i szkoleń w Portsmouth w Wielkiej Brytanii. 

Umowa patronacka podpisana 6 marca 2018r. zakłada, iż kształcenie praktyczne na nowo otwartych kierunkach odbywać się będzie nie tylko w pracowniach szkolnych, ale również u potencjalnych pracodawców. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego na kierunku technik automatyk sterowania ruchem kolejowym to 1350 i 1190 na kierunku technik elektroenergetyk transportu szynowego.

Rekrutacja na nowe kierunki będzie prowadzona już od maja.

PODZIEL SIĘ