UTK konsultuje projekt cennika opłat PKP PLK

UTK konsultuje projekt cennika opłat PKP PLK

11 kwietnia 2018 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

Do 25 kwietnia do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego można przesyłać uwagi dotyczące projektu cennika PKP Polskich Linii Kolejowych na rozkład jazdy pociągów 2018/2019. Zarządca infrastruktury złożył do Prezesa UTK wniosek o zatwierdzenie sposobu ustalania stawek.

Fot. PKP PLK

8 marca 2018 r. PKP Polskie Linie Kolejowe złożyły wniosek o zatwierdzenie projektu cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej dla infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm na rozkład jazdy pociągów 2018/2019. Przez dwa tygodnie każdy zainteresowany może składać uwagi do tego projektu. Projekt cennika dostępny jest na stronie internetowej PKP PLK, gdzie można zapoznać się m.in. z:

  • projektem cennika opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe obowiązujących od 9 grudnia 2018 r. (załącznik 15 do Regulaminu sieci 2018/2019);
  • zasadami ustalania stawek jednostkowych opłaty podstawowej i opłaty manewrowej obowiązujących od 9 grudnia 2018 r. (załącznik 11 do Regulaminu sieci 2018/2019);
  • wykazem linii kolejowych o szerokości torów 1435 mm zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe z przyporządkowaniem im cennikowych kategorii obowiązujących od 9 grudnia 2018 r. (załącznik 16 do Regulaminu sieci 2018/2019).

Prezes UTK weryfikuje poprawność ustalania i pobierania przez zarządcę opłat za udostępnianie infrastruktury, a więc odpowiada za zgodność projektu cennika zarządcy w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej obejmującego kalkulację wysokości zastosowanych stawek cząstkowych i współczynników z przepisami prawa.

Prezes UTK może zatwierdzić projekt cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej, a w przypadku odmowy zatwierdzenia cennika zarządca może podjąć decyzję o:

  • stosowaniu cennika obowiązującego w poprzednim rocznym rozkładzie jazdy pociągów, albo
  • opracowaniu nowego projektu cennika i ponownym przedstawieniu go do zatwierdzenia.

Przy wydawaniu decyzji przez Prezesa UTK uwzględnione zostaną tylko uwagi przesłane w terminie do 14 dni od publikacji tej informacji czyli do 25 kwietnia 2018 r.