Warszawska „Kolejówka” obchodzi 145-lecie

Warszawska „Kolejówka” obchodzi 145-lecie

08 czerwca 2018 | Autor: Łukasz Kuś
PODZIEL SIĘ

Technikum nr 7 w Warszawie w Zespole Szkół im Stanisława Wysockiego, czyli dawne technikum kolejowe obchodzi 145-lecie działalności. Szkoła, która wykształciła wiele pokoleń kolejarzy rozwija nowe kierunki dydaktyczne i odzyskuje dobrą kondycję po kilkunastu latach przekształceń.

Fot. ŁK

W 1873 r. Zarząd Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej uruchomił warsztat instruktorski, który w 1875 r. został przekształcony w Szkołę Techniczną Warszawsko-Wiedeńskiej Kolei Żelaznej. Technikum działało nieprzerwanie w okresie obu wojen światowych. W 1953 r. szkoła przeniosła się do nowego, obszernego gmachu przy ul. Szczęśliwickiej w Warszawie. W czasie swojej największej świetności kształciła ponad 2000 uczniów na pięciu kierunkach: trakcja elektryczna, sterowanie ruchem kolejowym, drogi i mosty kolejowe, eksploatacja i ekonomika kolejowa.

Trudny okres dla warszawskiej „Kolejówki” podobnie jak dla całego sektora szkolnictwa zawodowego nastał po 1999 kiedy przeprowadzono restrukturyzację PKP oraz reformę edukacji. Technika kolejowe przestały być szkołami branżowymi i przekazano je samorządom oraz poddano nadzorowi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Warszawska szkoła zmieniła nazwę na Technikum nr 7. Nowi organizatorzy szkolnictwa kolejowego nie mieli doświadczenia współpracy z branżą, co skutkowało nieraz brakiem zainteresowania rozwijaniem tego typu szkół. Szkoły kolejowe podobnie jak całe szkolnictwo zawodowe po reformie edukacji znalazły się w impasie. 

Sytuację pogarszał kryzys polskiej kolei, wieloletnie restrukturyzacje i redukcje zatrudnienia oraz ogólny negatywny wizerunek branży, który zniechęcał młodzież do podejmowania kształcenia w kierunkach kolejarskich. W efekcie w 2007 r. warszawska „Kolejówka” miała jedynie 200 uczniów. W ciągu następnych lat do budynku przy ul. Szczęśliwickiej przeprowadziło się kilka innych szkół w tym licea ogólnokształcące, gimnazja oraz Technikum Samochodowe.

Technikum nr 7 odpowiadając na trudną sytuację uruchomiło nowe kierunki w tym: mechatronikę i urządzenia i systemy energetyki odnawialnej, które mogą poszczycić się dobrze wyposażonymi warsztatami dydaktycznymi. Poprawa sytuacji sektora kolejowego i widoczne braki kadrowe na kolei powodują, że szkolnictwo branżowe od kilku lat cieszy się rosnącym zainteresowaniem młodzieży. Technikum współpracuje z przedsiębiorstwami kolejowymi, które umożliwiają odbywanie praktyk oraz promują kierunki techniczne i kolejarskie wśród młodzieży. Warszawska „Kolejówka” cieszy się od kilku lat rosnącym zainteresowaniem i kształci coraz więcej uczniów, z których część podejmuje później studia na uczelniach technicznych.

PODZIEL SIĘ