Najważniejsze tezy z prelekcji wiceministra Andrzeja Bittela na Forum Fracht 2019

Najważniejsze tezy z prelekcji wiceministra Andrzeja Bittela na Forum Fracht 2019

05 kwietnia 2019
PODZIEL SIĘ

 • Cieszę się z możliwości wymiany poglądów przedstawicieli tak wielu środowisk na temat transportu intermodalnego, który jest istotnym zagadnieniem z uwagi na rosnące potoki towarów. Ważne jest postrzeganie przewozów intermodalnych w znaczeniu strategicznym, a w konsekwencji potrzebna jest analiza oraz planowanie działań w horyzoncie krótko- i długofalowym. Powodzenie dla realizacji przewozów Azja - Europa - Azja nie jest możliwe bez sprawnego systemu sieci transportowej
 • Rosnący potok towarów na kierunku Azja – Europa generuje określone potrzeby transportowo-logistyczne. Zgodnie z danymi Eurostatu w 2017 roku odnotowano wzrost o 3,2 % kolejowego transportu towarowego w UE w porównaniu do roku poprzedniego. W 2018 r. przewozy kolejowe przez wschodnią granicę Polski (z Rosją, Litwą, Białorusią, Ukrainą) wyniosły około 16 milionów ton, w tym przewozy kontenerowe ok  2,5 miliona ton. Natomiast z/do polskich portów morskich przewozy kolejowe wynosiły ok. 15 milionów ton, w tym przewozy kontenerowe 3,5 miliona ton, co stanowiło około 25% ogólnej masy towarów przeładowywanych w portach.
 •  Wykorzystujemy posiadane przez nas możliwości już dzisiaj aby być przygotowanymi na wyzwania jutra. Wielkości budżetu Krajowego Programu Kolejowego została podniesiona o ponad 3 mld zł. Jednym z zakładanych celów w ramach Programu Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku jest wzrost udziału kolejowych przewozów intermodalnych w towarowych przewozach kolejowych ogółem.
 • Obecnie podejmowane są działania na rzecz zwiększenia przepustowości przejścia Terespol-Brześć i potencjału rejonu przeładunkowego Małaszewicze do ponad 50 par pociągów na dobę, a to tylko jedno z granicznych przejść kolejowych na ścianie wschodniej. Prowadzimy również prace inwestycyjne w rejonie Medyki oraz w rejonie przejścia Hrubieszów-Izov, tj. na linii szerokotorowej w celu zabezpieczenia zaplecza logistyczno-przeładunkowego i stworzenia szansy dla zintensyfikowania przewozów.
 • Nasze działania w pełni wpisują się w średnio – i długofalowe cele i założenia polityki gospodarczej Polski. Rozwój transportu intermodalnego jest bardzo istotnym jej elementem.  
 • Należy zwrócić uwagę, że nawet najlepiej przygotowana infrastruktura bez stwarzania dogodnych warunków dla realizacji przewozów staje się niejako bezużyteczna. Mając na uwadze potrzebę wsparcia dla transportu intermodalnego, Ministerstwo Infrastruktury finansuje ulgę intermodalną na poziomie 25% na stawki dostępu do infrastruktury zarządzanej przez PKP PLK. Celem takich działań jest kreowanie efektywnego rynku przewozów kolejowych poprzez tworzenie atrakcyjnej oferty rynku przewozów kolejowych. Dzięki zastosowaniu tego ułatwienia wierzymy że nastąpi wzrost realizowanych przewozów.
 • Jako Wiceminister Infrastruktury odpowiedzialny za transport kolejowy cieszę
  się z  zaangażowania spółek Grupy PKP w transsyberyjskie oraz transkaspijskie (TMTM, Południe–Zachód) korytarze transportowe. To właśnie ich obecność i aktywności w różnorakich gremiach dają możliwość posiadania wpływu na podejmowane decyzje co do stawek przewozowych oraz tras przejazdu pociągów.
 • Niezmiernie ważne jest miejsce naszego dzisiejszego spotkania – Gdańsk. Jako minister kolejowy często przedstawiam na spotkaniach międzynarodowych z wschodnimi partnerami potencjał transportowy szerokiego toru oraz centrów logistycznych Polski, ponieważ nie zapominam o synergii, jaką możemy osiągnąć dzięki powiązaniu kolei z możliwościami polskich portów bałtyckich.
 • Działania Ministerstwa Infrastruktury to nie tylko dbałość o połączenia kolejowe z polskimi portami, ale również zabiegi pozwalające na dogodne połączenie drogowe. Warto zaznaczyć, że odnoga szlaku Via Carpatia prowadzi z Lublina właśnie do portów Trójmiasta. Już 17 kwietnia br. w Łańcucie planowane jest kolejne spotkanie ministrów ds. transportu krajów grupy Via Carpatia, gdzie zostanie podpisany wniosek do Komisji Europejskiej o wpisanie całego przebiegu Via Carpatia do sieci bazowej TEN-T. Droga ta zapewni nowoczesne połączenie portów Bałtyku, Morza Czarnego i Egejskiego.