Trakcja PRKiI SA: Brak współpracy ze strony ZDW w Bydgoszczy przyczyną odstąpienia od umowy.

Trakcja PRKiI SA: Brak współpracy ze strony ZDW w Bydgoszczy przyczyną odstąpienia od umowy.

22 maja 2019 | Źródło: Trakcja PRKiI
PODZIEL SIĘ

Brak współpracy ze strony ZDW w Bydgoszczy przyczyną odstąpienia od umowy na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 548 na odcinku Stolno - Wąbrzeźno. W dniu 22 maja 2019 r. Trakcja PRKiI S.A. złożyła do Zarządu Dróg Wojewódzkich zawiadomienie o odstąpieniu od umowy.

Fot. Trakcja PRKiI

„Zdecydowaliśmy się na odstąpienie od umowy po wyczerpaniu wszelkich prób rozwiązania problemów na drodze dialogu. Kontrakt był przygotowany w oparciu o założenia ruchu sprzed 12 lat i nieaktualne wymagania techniczne. Wykonawca zaproponował rozwiązania mające dostosować inwestycję do obecnych realiów i realizację związanych z tym robót dodatkowych. Mimo wielokrotnych propozycji rozwiązania sytuacji podejmowanych w okresie ostatnich pięciu miesięcy, władze województwa nie wyraziły zainteresowania spotkaniem z przedstawicielami wykonawcy” - mówi Robert Kuczyński rzecznik Trakcji PRKiI.  

Po podpisaniu umowy, wykonawca wielokrotnie zwracał uwagę na nieaktualne analizy ruchu wykonane jeszcze w 2007 roku. Najnowsze badania wykonane przez Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy wskazują, że po oddaniu do użytku inwestycji, natężenie ruchu kołowego na drodze -  zwłaszcza samochodów ciężarowych - będzie spełniać kryteria wyższej kategorii ruchu niż zaplanowano: KR 5 wobec projektowanej KR-4. Oznacza to, że droga wybudowana według nieaktualnych założeń będzie podlegała  większym obciążeniom, a więc ulegnie szybszemu zużyciu i niebezpiecznym odkształceniom, np. poprzez pojawienie się pęknięć i kolein. Taka okoliczność negatywnie wpłynie na bezpieczeństwo ruchu, dopuszczalną  prędkość, a przede wszystkim stworzy ryzyko utraty dofinansowania ze środków unijnych - wobec nieuzyskania tzw. okresu trwałości inwestycji.

Ponadto po rozstrzygnięciu przetargu i analizie dokumentacji ujawniliśmy, że Warunki techniczne wskazane w opracowanej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej są inne niż aktualnie obowiązujące. W szczególności dotyczyło to Wytycznych technicznych dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych WT-2 oraz katalogu typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych. Realizacja kontraktu zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego warunkami oznaczałaby złamanie przepisów i podstawę do odmowy przyjęcia wykonanych prac na etapie odbioru.

ZDW Bydgoszcz był o tej konieczności informowany wielokrotnie, w tym również o fakcie, iż zmiana warunków realizacji niesie za sobą również konieczność zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, wynikającą ze zwiększonych kosztów wykonania prac z powodu zmiany (dostosowania) wymagań do aktualnie obowiązujących. Mimo braku reakcji ze strony zamawiającego, wykonawca realizował prace na pozostałych odcinkach, w tym m.in. prace brukarskie, rozbiórkowe, ziemne, jak również roboty dodatkowe zlecone i potwierdzone przez zamawiającego o wartości 6 mln zł, za które zapłaty odmówiono.

Trakcja PRKiI S.A. uważa, że kontynuacja robót w oparciu wspomnianą umowę pozwoliłaby  na zakończenie kontraktu do końca 2019 r., co jest rozwiązaniem najkorzystniejszym z punktu widzenia gospodarowania środkami publicznymi oraz minimalizującym okres występowania niedogodności dla kierowców i mieszkańców, występujących podczas prowadzania prac.  

Jednak wobec braku woli współpracy ze strony zamawiającego oraz odmowy podjęcia rozmów zmierzających do rozwiązania problemu, Trakcja PRKiI S.A. jest zmuszona do odstąpienia od umowy.