CUPT: 1,5 mld zł z UE na budowę dróg oraz edukację na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego

CUPT: 1,5 mld zł z UE na budowę dróg oraz edukację na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego

25 czerwca 2019 | Źródło: CUPT
PODZIEL SIĘ

Kolejny zastrzyk środków unijnych dla sektora drogowego w Polsce. Wsparcie z UE  zostanie przeznaczone na budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S7 Olsztynek – Płońsk, budowę obwodnic Nowego Miasta Lubawskiego, Dąbrowy Tarnowskiej i Myśliny oraz na ogólnopolskie szkolenie dla nauczycieli w zakresie edukacji dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego.

25 czerwca 2019 r. Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Sekretariatem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 5 umów o dofinansowanie projektów ze środków unijnych. Ich łączna wartość to ponad 2,53 mld zł. Unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wyniesie prawie 1,5 mld zł.

„Dzisiejszy dzień przynosi kolejne dobre informacje dla wszystkich tych, którym zależy na jak najsprawniejszej realizacji inwestycji drogowych w naszym kraju. Dobrze wykorzystujemy pieniądze europejskie. Polska jest jednym z liderów Unii Europejskiej na tym polu. Cieszymy się, że nasze działania przynoszą efekty” - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

„Dzięki środkom unijnym z Programu Infrastruktura i Środowisko na drogowej mapie Polski powstaną kolejne kilometry szybkich i bezpiecznych tras. To dobra informacja dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego, Dąbrowy Tarnowskiej i Myśliny, którzy zyskają obwodnice miast. Umowy, jakie dzisiaj podpisujemy to nie tylko nowe inwestycje drogowe, to także wsparcie programów edukacyjnych” - podkreśla wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Zielińska 

Jak wskazał Sebastian Rysz z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce - „Inwestycje w kolejne odcinki drogowe i obwodnice oraz projekt edukacyjny służący poprawie stanu wiedzy dzieci nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym dowodzą uniwersalności i nieodzowności UE i jej inwestycji w Polsce. Z jednej strony wsparcie europejskie służy budowie nowej infrastruktury drogowej, umożliwiając lepsze wykorzystanie uczestnictwa Polski we wspólnym rynku, utrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i niskiego bezrobocia, z  drugiej strony pozwala podnosić poziom wiedzy najmłodszych Polaków. Wynikające z członkostwa wsparcie unijne opiera się na europejskiej solidarności i pozostaje trwałą wartością udziału Polski w UE”.

Cztery z podpisanych umów to inwestycje drogowe GDDKiA o łącznej wartości ponad 2,52 mld zł. Unia Europejska dofinansuje je kwotą prawie 1,48 mld zł z POIiŚ.

Umowy obejmujące poniższe inwestycje podpisali Joanna Lech, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Jacek Gryga, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Dofinansowane projekty:

Budowa drogi ekspresowej Olsztynek – Płońsk S7 na odcinku Napierki - Płońsk

 • wartość całkowita projektu: 1 936 580 895,83 zł,
 • wartość dofinansowania z UE: 1 043 836 933,77 zł,
 • beneficjent: GDDKiA

Projekt zakłada budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Napierki - Płońsk o długości 71,21 km. Droga ekspresowa S7 na odcinku Napierki - Płońsk stanowi element transeuropejskich sieci transportowych i jest zlokalizowana w bazowym korytarzu TEN-T (Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie, Gdańsk – Warszawa - Katowice)

Zakres inwestycji:

 • budowa drogi S7 o długości 71,21 km,
 • budowa 9 węzłów drogowych w ciągu S7,
 • budowa 4 Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) kategorii I,
 • dostosowanie istniejących odcinków DK 7 klasy G do przyszłej funkcji i klasy dróg na długości ok. 37,38 km,
 • remont mostu nad rzeką Wkrą w ciągu DK7 w Strzegowie,
 • budowa Systemu Zarządzania Ruchem w zakresie elementów ITS,
 • budowa infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego,
 • budowa ekranów akustycznych, urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Projekt będzie realizowany do 12 maja 2021 r.

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej, zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego, poprawiającego dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych, a także usprawniającego ruch tranzytowy. Przyczyni się  również do poprawy warunków życia mieszkańców terenów sąsiadujących z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi.

„Droga ekspresowa S7 jest zlokalizowana w bazowym korytarzu TEN-T. Stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej, jakim będzie ten o długości prawie 72 km, przyczyni się do zwiększenia komfortu dalekobieżnego ruchu drogowego i poprawy dostępności komunikacyjnej Polski” – podkreśliła J. Lech, p.o. dyrektora CUPT.

Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk 15

 • wartość całkowita projektu: 391 856 742,88 zł,
 • wartość dofinansowania z UE: 303 554 728,87 zł,
 • beneficjent: GDDKiA

Projekt zakłada budowę obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk 15 o parametrach drogi klasy GP o łącznej długości ok. 17,73 km.

Zakres inwestycji:

 • budowa 4 skrzyżowań jednopoziomowych typu rondo,
 • budowa obiektów inżynierskich w zakresie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania zrealizowanej infrastruktury,
 • budowa zaplecza technicznego wraz z urządzeniami towarzyszącymi
 • z uwzględnieniem dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • budowa i przebudowa odcinków innych dróg poprzecznych (wojewódzkich, powiatowych, gminnych) ze względu na konieczność dostosowania istniejącego układu komunikacyjnego do przebiegu projektowanej drogi,
 • budowa miejsc umożliwiających wprowadzenie systemu preselekcji wagowej.

Dzięki realizacji projektu zostanie wybudowana infrastruktura drogowa, która przyczyni się do odciążenia miasta od nadmiernego ruchu tranzytowego i podniesienia standardu życia lokalnej społeczności poprzez zmniejszenie natężenia ruchu, poziomu hałasu oraz emisji spalin na drogach alternatywnych.

Projekt będzie realizowany do połowy 2021 r.

Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu dk 73

 • wartość całkowita projektu: 145 171 000,00 zł,
 • wartość dofinansowania z UE: 92 219 339,19 zł,
 • beneficjent: GDDKiA

Projekt zakłada budowę obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu dk 73 o parametrach drogi klasy GP o łącznej długości 6,92 km. Przedmiotowa inwestycja biegnie nowym śladem po zachodniej stronie miasta Dąbrowa Tarnowska.

Zakres inwestycji:

 • przebudowa istniejącej drogi nr 73 na fragmencie dowiązania projektowanej obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej do istniejącej dk nr 73,
 • budowa czterech skrzyżowań typu rondo,
 • budowa obiektów inżynierskich: mostu, wiaduktów, przepustów (w części wykorzystywanych jako przejścia dla zwierząt), muru oporowego w zakresie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania zrealizowanej infrastruktury,
 • budowa i przebudowa odcinków innych dróg poprzecznych (wojewódzkich, powiatowych, gminnych) krzyżujących się z przedmiotową inwestycją ze względu na konieczność dostosowania istniejącego układu komunikacyjnego do przebiegu projektowanej drogi oraz jej przekroczenia,
 • budowa ekranów dźwiękochłonnych,
 • budowa i przebudowa systemu odprowadzania wód deszczowych z powierzchni dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
 • budowa oświetlenia drogowego.

Dzięki realizacji inwestycji zostanie stworzony bezpieczny odcinek drogi krajowej zapewniający wysoki komfort ruchu drogowego, poprawi się komfort życia mieszkańców terenów sąsiadujących z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi.   

Projekt będzie realizowany do kwietnia 2020 r.

Budowa obwodnicy Myśliny w ciągu dk 46

 • wartość całkowita projektu: 51 264 065,00 zł,
 • wartość dofinansowania z UE: 35 507 101,85 zł,
 • beneficjent: GDDKiA

Projektu zakłada budowę obwodnicy Myśliny w ciągu dk 46 o parametrach drogi klasy GP o łącznej długości 3,15 km. Przedmiotowa inwestycja biegnie nowym śladem po południowo - wschodniej stronie miasta Myślina. Projekt jest elementem ciągu drogowego łączącego okoliczne ośrodki miejskie z siecią TEN-T.

Zakres inwestycji:

 • budowa skrzyżowania jednopoziomowego,
 • budowa obiektów inżynierskich (wiadukty, przepusty) w zakresie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania zrealizowanej infrastruktury,
 • budowa dróg w liniach rozgraniczających drogi krajowej o funkcji innej niż krajowa, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania zrealizowanej inwestycji oraz prawidłowej obsługi przyległych terenów,
 • przebudowa dróg krzyżujących się z projektowaną obwodnicą,
 • budowa oraz przebudowa elementów infrastruktury drogowej (ekrany  akustyczne, chodniki, zatoki autobusowe),
 • budowa urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Projekt będzie realizowany do 22 października 2019 r.

Ogólnopolskie szkolenie dla nauczycieli w zakresie edukacji dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

 • wartość całkowita projektu: 5 000 000,00 zł,
 • wartość dofinansowania UE: 4 250 000,00 zł,
 • beneficjent: Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleń stacjonarnych dla ok. 1680 nauczycieli w 16 województwach oraz przeszkolenie ok. 12 200 osób za pośrednictwem platformy e-learningowej.

Zakres działań:

 • zaprojektowanie i stworzenie internetowej platformy e-learningowej,
 • przygotowanie szczegółowych materiałów informacyjnych o szkoleniu,
 • opracowanie bazy wiedzy i materiałów szkoleniowych do prowadzenia szkoleń,
 • przeprowadzenie seminariów dla nauczycieli w 16 województwach,
 • ewaluacja szkoleń,
 • działania w Internecie w celu popularyzacji bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym.

Projekt będzie realizowany do końca 2020 r.

Powyższą umową o dofinansowanie projektu podpisali Joanna Lech, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Konrad Romik, Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.