CUPT: zapowiedź naboru wniosków o dofinansowanie projektów w sektorze transport 2019

CUPT: zapowiedź naboru wniosków o dofinansowanie projektów w sektorze transport 2019

22 września 2019
PODZIEL SIĘ

Komisja Europejska wraz z Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci planuje rozpoczęcie kolejnego konkursu na pozyskanie środków z Instrumentu Łącząc Europę. Tym razem nabór wniosków ma mieć formułę mieszaną (blending facility) polegającą na łączeniu dofinansowania bezzwrotnego CEF z dofinansowaniem zwrotnym w projektach przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju w zakresie środowiska i wydajności sektora transportu.

Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie powinno nastąpić na jesieni br. Wnioski będzie można składać w trybie kwartalnym do marca 2021 roku lub wyczerpania zaplanowanej puli. Szacunkowy budżet konkursu wynosi 198 mln euro.

Nabór dotyczy projektów, które kwalifikują się do otrzymania środków z CEF w ramach Wieloletniego Programu Prac, z następujących priorytetów:

Rozwój Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS)

Rozwój rynku paliw alternatywnych.

Formuła naboru CEF Transport Blending Facility (TBF) wymaga montażu finansowego, który łączy w ramach jednego projektu/platformy powiązanych ze sobą projektów finansowanie bezzwrotne (dotacja z CEF) i zwrotne. Finansowanie zwrotne pochodzić będzie od Partnerów Wdrażających (Implementing Partners). Pierwszym z nich (po podpisaniu stosownej umowy z KE) zostanie Europejski Bank Inwestycyjny (EIB). Możliwe będzie również wyznaczenie innych banków, np. krajowych. Obecnie Komisja Europejska jest w trakcie negocjowania umów określających zakres udziału innych Partnerów Wdrażających. Z Polski o akredytację Partnera Wdrażającego ubiega się  Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wsparcie CEF z Blending Facility będzie kierowane do projektów posiadających ograniczoną rentowność finansową, ale mających potencjał przyciągnięcia finansowania rynkowego. Decyzja o udzieleniu dofinansowania CEF będzie oparta na harmonogramie dla projektów gotowych do wdrożenia, czyli projektów inwestycyjnych. O wyborze projektów - poza ich dojrzałością - będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Nowa formuła konkursowa nie określa jednej daty końcowej na składanie wniosków o dofinansowanie, dlatego też największe szanse na uzyskanie wsparcia CEF mają projekty, dla których wnioski zostaną przekazane do KE jak najszybciej, zgodnie z zasadą „kto pierwszy, ten lepszy”.

Kwalifikowalność wydatków: okres kwalifikowalności kosztów zgłaszanych projektów zaczyna się najwcześniej od dnia złożenia wniosku w konkursie i trwa do zakończenia projektu, najpóźniej do 31 grudnia 2023 r.

Rozwój ERTMS

W zakresie priorytetu 1 dotyczącego rozwoju Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) dofinansowanie zostało określone jako wkład jednostkowy. Szczegóły dotyczące wielkości wsparcia oraz kwalifikowania kosztów zostały określone przez Komisję Europejską w Decyzji zatwierdzającej użycie wkładu jednostkowego dla wsparcia rozwoju ERTMS w ramach instrumentu „Łącząc Europę (CEF) w sektorze transportu” z dnia 20 lutego 2019 roku, która jest dostępna na stronie Komisji Europejskiej.

Kwalifikujące się projekty muszą dotyczyć wdrożenia systemów spełniających wymagania poziomu 3 (Baseline 3).

Informacje dotyczące planowanego konkursu znajdują się na stronie Komisji Europejskiej.

Paliwa alternatywne

W zakresie priorytetu 2 dotyczącego rozwoju paliw alternatywnych wysokość możliwego do uzyskania dofinansowania z CEF transport Blending Facility przedstawia poniższa tabela:

Źródło. Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Zgodnie z określonymi przez Komisję Europejską zasadami wysokość wnioskowanego dofinansowania z CEF wynosić będzie co najmniej 1 milion euro. Jednocześnie wartość finansowania zwrotnego dla projektu powinna wynieść 5 milionów euro.

Projekty dotyczące rozwoju paliw alternatywnych powinny być zlokalizowane bezpośrednio na sieci bazowej TEN-T (transeuropejska sieć transportowa) lub maksymalnie w odległości do 10 km od trajektorii tej sieci. Możliwa jest również lokalizacja projektów w miastach (węzłach) sieci bazowej TEN-T ujętych w załączniku nr II.1 i II.2 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. Na zasadzie odstępstwa, do 20% planowanego budżetu projektu może być przeznaczone na sfinansowanie robót zlokalizowanych na sieci kompleksowej TEN-T.

Prace związane z pojazdami dotyczącymi wdrożenia paliw alternatywnych są kwalifikowalne pod warunkiem, że są wykorzystywane w ramach sieci TEN-T.

Wsparcie dla wnioskodawców

Wnioski aplikacyjne przed przekazaniem do KE muszą zostać zaakceptowane przez Państwo Członkowskie, tj. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Szczegóły dotyczące procesu składania wniosków na szczeblu krajowym zostaną ogłoszone na etapie publikacji przez KE ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie CEF.

Podmioty zainteresowane udziałem w tym konkursie zapraszamy do kontaktu roboczego z pracownikami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju – e-mail kontaktowy: cef@miir.gov.pl