Początek prac na obwodnicy Łańcuta

Początek prac na obwodnicy Łańcuta

30 września 2019 | Źródło: GDDKiA
PODZIEL SIĘ

Na budowie tzw. obwodnicy Łańcuta w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 94 Łańcut-Głuchów wbito dzisiaj symboliczną pierwszą łopatę. Wykonawca skupia się teraz głównie na odcinku drogi w miejscowości Głuchów, gdzie trwają prace przygotowawcze.

- Jednym z celów naszych działań jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżowania. Tak będzie tutaj, w Łańcucie, gdzie dzisiaj symbolicznie rozpoczęliśmy tą jakże potrzebną rozbudowę drogi krajowej – powiedział minister infrastruktury, Andrzej Adamczyk.

Fot. GDDKiA

Rozbudowa drogi krajowej nr 94 realizowana jest w systemie „optymalizuj-projektuj-buduj”. Wykonawca zaprojektował i uzyskał wymagane prawem decyzje. Aktualnie Wojewoda Podkarpacki prowadzi procedurę zmiany wydanej w 2010 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), której uzyskanie planowane jest na koniec października br. Po uzyskaniu decyzji Wykonawca przystąpi do robót drogowych w pełnym zakresie. „Obecnie prowadzimy roboty przygotowawcze w oparciu o obowiązującą  decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji w możliwym do wykonania zakresie tak, abyśmy po otrzymaniu zmiany decyzji ZRID, mogli przed okresem zimowym wykonać jak najwięcej prac” – powiedział Jarosław Jochymek, Dyrektor Kontraktu, Budimex S.A.

Wykonawca wykonuje obecnie prace głównie na odcinku DK94 w miejscowości Głuchów, gdzie trwa:
 • usuwanie drzew i krzewów z porządkowaniem terenu,
 • zdejmowanie warstwy humusu,
 • rozbiórka nawierzchni,
 • przygotowanie  terenu do realizacji objazdów,
 • rozpoznanie saperskie, środowiskowe i archeologiczne,
 • przygotowanie dojazdów do planowanego do realizacji  obiektu mostowego,
 • inwentaryzacje budynków, dróg i terenów pod planowany gazociąg,
 • przygotowanie terenów pod skład materiałów.
Źródło. GDDKiA

Zakres robót

W ramach zadania przewiduje się pozostawienie przekroju drogi krajowej jako jednojezdniowej, dwupasowej (po jednym pasie w każdym kierunku), z pasem jezdni wyłączonej z ruchu z barierą ochronną, na długości 5,82 km. Roboty będą polegały na wymianie konstrukcji drogowej, a tam gdzie będzie to konieczne, na poszerzeniu korpusu drogowego. Prace będą prowadzone przy utrzymaniu ciągłości ruchu dwukierunkowego na DK94.

Zakres prac obejmuje także przebudowę skrzyżowań jednopoziomowych - pięciu rond na przecięciu DK94 z: DW877, DW881, ul. Graniczną (łącznik do autostrady A4), ul. Kościuszki i DP1520R oraz  skrzyżowanie zwykłe z ul. Piłsudskiego. Wykonawca wybuduje także most drogowy na rzece Sawa o długości 33 m, drogi dojazdowe oraz przebuduje i wybuduje urządzenia infrastruktury technicznej:

 • sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, w tym przebudowę sieci gazu wysokiego ciśnienia DN400 na długości 6 km,
 • sieci energetyczne, teletechniczne, kanał technologiczny, oświetlenie,
 • urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ekrany akustyczne, oznakowanie pionowe i poziome.

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu, zwłaszcza tych najmniej chronionych, czyli pieszych i rowerzystów, zakłada się budowę obustronnych chodników i ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok autobusowych.

W ramach prac projektowych Wykonawca zaproponował nowe rozwiązania, do których zgłoszone zostały wnioski władz samorządowych. GDDKiA wychodząc naprzeciw zgłoszonym postulatom, w znaczącej części uwzględniła je w zamiennym projekcie budowlanym.

Przykłady wprowadzonych zmian na podstawie postulatów samorządów:

 1. Zaprojektowano wjazd i wyjazd z terenów: MOSiR, Szpitala Powiatowego, Centrum Kształcenia
 2. i Zespołu Szkół Technicznych do DK94 na prawoskręty z możliwością wykonania manewru lewoskrętu,
 3. Zaprojektowano nowe zatoki autobusowe lub zmieniono lokalizację istniejących,
 4. Zaprojektowano nowe przejścia dla pieszych lub zmieniono ich lokalizację,
 5. Zaprojektowano bezpośredni włączenie do DK94 m.in. ul. Bema i ul. Orzeszkowej,
 6. Zaprojektowano bezpośrednie włączenie jezdni dodatkowej do ronda w Głuchowie ze względu na lokalizację Ośrodka Kultury i OSP. 

Podstawowe parametry techniczne inwestycji:
Klasa drogi                                                         GP
Długość drogi                                                     5,82 km
Obciążenie nawierzchni                                   115 kN/oś
Obciążenie obiektów                                        Nośność kl. „A” wg. PN 85/S – 10030 oraz „Stanag C 150”
Przekrój poprzeczny                                         1x2
Szerokość pasów ruchu                                    3,5 m
Kategoria obciążenia ruchem                          KR5
Chodniki                                                              szer. 2 m
Ciągi pieszo – rowerowe                                  szer. 3,5 - 4 m
Szerokość jezdni dróg dojazdowych              3,5 - 6 m
Środkowa część jezdni wyłączona z ruchu o nawierzchni bitumicznej i kostki brukowej szer. 3,5 m

Wykonawcą prac jest Budimex S.A. Umowę na kwotę 115 847 768,51 zł brutto podpisano 18 maja 2018 r. Zakończenie inwestycji zaplanowano na wrzesień 2021 r.

Kalendarium:

Nazwa zadania: „Kontynuacja budowy przy optymalizacji rozwiązań projektowych zadania pn.

Rozbudowa drogi krajowej Nr 4 (E-40) Jędrzychowice – Korczowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi odc. Łańcut – Głuchów km 613+767 do 619+589,86”

 • Uzyskanie decyzji środowiskowej: 1 grudnia 2006 r.
 • Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia: 26 lipca 2010 r.
 •  Uzyskanie decyzji ZRID: 29 września 2010 r.
 • Ostateczność decyzji ZRID: 26 listopad 2013 r.
 • Ostateczność decyzji środowiskowej: 19 stycznia 2017 r.
 • Ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót: 15 lipca 2017 r.
 • Podpisanie umowy z Wykonawcą: 18 maja 2018 r. (Budimex S.A., termin: 34 miesiące)
 • Ogłoszenie przetargu na konsultanta: 13 września 2017 r.
 • Podpisanie umowy z Konsultantem: 15 czerwca 2018 r. (Promost Consulting Sp. z o.o. sp.k.)
 • Złożenie wniosku o zmianę decyzji ZRID: 18 marca 2019 r.
 • Wszczęcie postępowania przez Wojewodę Podkarpackiego w sprawie zmiany decyzji ZRID: 23 maja 2019 r.