UTK: Ukazał się „Raport w sprawie bezpieczeństwa transportu kolejowego w 2018 r".

UTK: Ukazał się „Raport w sprawie bezpieczeństwa transportu kolejowego w 2018 r".

01 października 2019 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

W 2018 r. żaden ze wskaźników bezpieczeństwa nie przekroczył akceptowanego poziomu ryzyka (NRV) ustalonych dla Polski. Nieznacznie zmniejszyła się ogólna liczba wypadków (nie tylko znaczących) przy wzroście pracy eksploatacyjnej. Miernik wypadków, liczony jako stosunek liczby wypadków do pracy eksploatacyjnej był w roku sprawozdawczym najniższy od 2008 r. Takie dane opublikowano w corocznym Raporcie przekazywanym do Agencji Kolejowej Unii Europejskiej.

Fot. UTK

W Dzienniku Urzędowym nr 34/2019 Prezesa UTK ukazał się „Raport w sprawie bezpieczeństwa transportu kolejowego w 2018 r.”. Raport zawiera informacje o:

  • stanie bezpieczeństwa kolei, łącznie z agregacją wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI), określonych w załączniku I do dyrektywy bezpieczeństwa, na szczeblu państwa członkowskiego;
  • ważnych zmianach w prawodawstwie i uregulowaniach dotyczących bezpieczeństwa kolei;
  • stanie certyfikacji i autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa;
  • wynikach i doświadczeniach związanych z nadzorowaniem zarządców infrastruktury i przedsiębiorstw kolejowych;
  • odstępstwach zastosowanych zgodnie z art. 14a ust. 8 dyrektywy bezpieczeństwa.

Krajowa władza bezpieczeństwa, którą w Polsce jest Prezes UTK corocznie publikuje raport roczny w sprawie swoich działań za poprzedni rok i przesyła go do Agencji Kolejowej Unii Europejskiej do dnia 30 września każdego roku. Obowiązek taki wynika z art. 18 dyrektywy 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych.

Raport obejmuje swoim zakresem zarówno ogólnodostępną krajową sieć kolejową, jak i sieci funkcjonalnie wydzielone, na których wykonywane są przewozy kolejowe osób. Nie obejmuje on systemu kolei wąskotorowych, kolejowego transportu wewnątrzzakładowego, systemu transportu tramwajowego, transportu linowego i linowo-terenowego oraz systemu metra. Uwzględniane są w nim wyłącznie zdarzenia określane jako znaczące wypadki, w tym poważne wypadki.

Publikowane informacje pochodzą z danych przekazanych Prezesowi UTK przez certyfikowanych przewoźników kolejowych oraz autoryzowanych zarządców infrastruktury kolejowej. Ponadto wykorzystano dane z innych źródeł, w tym z Rejestru Zdarzeń Kolejowych prowadzonego przez Prezesa UTK.

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej szczegółowo określiła układ Raportu. Przedstawione dane dotyczą wyłącznie znaczących wypadków. Oprócz danych przedstawionych w „Sprawozdaniu ze stanu bezpieczeństwa” w Raporcie w rozszerzony sposób ujęte są zagadnienia związane z systemami zarządzania bezpieczeństwem, w tym przedstawienie doświadczeń przedsiębiorstw kolejowych ze stosowania wspólnych metod oceny bezpieczeństwa w zakresie zarządzania ryzykiem i monitorowania.

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł Wyniki finansowe GK RAFAMET w I półroczu 2019 roku Wyniki finansowe GK RAFAMET w I półroczu 2019 roku
Następny artykuł Budimex S.A. wbił symboliczną łopatę na budowie obwodnicy Łańcuta Budimex S.A. wbił symboliczną łopatę na budowie obwodnicy Łańcuta