Polsko – niemieckie rozmowy o zadaniach inwestycyjnych na Odrze granicznej

Polsko – niemieckie rozmowy o zadaniach inwestycyjnych na Odrze granicznej

19 października 2019 | Źródło: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
PODZIEL SIĘ

17 października 2019 r. w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się III Posiedzenie Wspólnego Komitetu do spraw wdrożenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o wspólnej poprawie sytuacji na drogach wodnych na pograniczu polsko-niemieckim (ochrona przeciwpowodziowa, warunki przepływu i żeglugi).

Fot. MGMiŻŚ

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele polskiej administracji - Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Niemiecka administracja reprezentowana była przez Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej, Generalną Dyrekcję Dróg Wodnych oraz Urząd Wodno-Żeglugowy w Eberswalde.

Fot. MGMiŻŚ

Na spotkaniu został omówiony stan zaawansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych na Odrze granicznej wynikających z podpisanej w 2015 roku umowy. Uczestnicy zapoznali się także z informacją wspólnej grupy roboczej na bieżąco koordynującej prace na obydwu brzegach rzeki na poziomie regionalnym. Komitet zobowiązał grupę roboczą do przedstawienia wspólnego harmonogramu prac, który uwzględni konieczność jak najszybszego rozpoczęcia działań w najważniejszych miejscach limitujących przepływ wód i zdefiniowanych w umowie jako priorytetowe.

Wiele miejsca podczas spotkania zostało poświęcone ocenom oddziaływania  na środowisko.  Strona polska przedstawiła kolejne etapy oceny oddziaływania na środowisko dla zadań modernizacyjnych na Odrze granicznej, natomiast  strona niemiecka omówiła aktualny stan prac dotyczący strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla całej koncepcji regulacji rzeki modernizacji Odry granicznej. Strony uzgodniły, że będą ściśle współpracować i wspierać się wzajemnie w procesie obydwu ocen środowiskowych.

Następne spotkanie grupy roboczej ds. bieżącej współpracy przy realizacji Umowy odbędzie się w listopadzie br., zaś Wspólny Komitet na poziomie ministerstw spotka się w październiku 2020 r. w Niemczech.