Nowy nabór wniosków na projekty z sektora transportu w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF)

Nowy nabór wniosków na projekty z sektora transportu w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF)

21 października 2019 | Źródło: Komisja Europejska, CUPT
PODZIEL SIĘ

Komisja Europejska wraz z Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci ogłosiła 16 października 2019 roku nabór wniosków z sektora transportu w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Konkurs będzie otwarty do 26 lutego 2020 roku (ostateczny termin składania wniosków aplikacyjnych do KE).

Budżet i zakres naboru

Szacunkowy budżet konkursu CEF Transport Reflow Call, mającego na celu zagospodarowanie oszczędności z obecnie realizowanych projektów CEF, wynosi 1,4 mld euro, w tym 750 mln euro w puli ogólnej (dostępnej dla wszystkich krajów UE) oraz 650 mln euro w puli FS (dostępnej dla krajów kohezyjnych).

Nabór dotyczy projektów, które kwalifikują się do otrzymania środków z CEF w ramach Wieloletniego Programu Prac, tj. zostały one określone lub wpisują się w priorytety wymienione w Załączniku I, Część I do Rozporządzenia UE nr 1316/2013 ustanawiającego Instrument „Łącząc Europę”.

Konkurs przewiduje wsparcie projektów w ramach następujących priorytetów:

Źródło
  • Maksymalny możliwy poziom dofinansowania uzależniony jest od puli, do której składany jest projekt, a także od priorytetu i rodzaju projektu.
  • W części priorytetów można składać zarówno projekty studyjne, jak i projekty dot. realizacji prac budowalnych.
  • Okres kwalifikowalności kosztów projektu zaczyna się od złożenia wniosku w konkursie i może trwać maksymalnie do 31 grudnia 2023 roku.
  • Minimalna wartość wnioskowanego dofinansowania dla projektów studyjnych wynosi 500 000 euro, natomiast dla projektów dotyczących robót minimalne wnioskowane dofinansowanie to 1 000 000 EUR (z wyjątkiem projektów dot. robót w priorytecie „Bezpieczna infrastruktura”, dla których minimalne wnioskowane dofinasowanie wynosi 500 000 euro).
  • Dokumenty konkursowe, w tym formularz wniosku aplikacyjnego, zostały opublikowane na stronie Komisji Europejskiej.

Preselekcja i akceptacja wniosków przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Wnioski aplikacyjne przed przekazaniem do KE muszą zostać zaakceptowane przez Państwo Członkowskie, tj. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Wnioski nie posiadające akceptacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju nie będą oceniane przez KE.

Zapraszamy i zachęcamy wszelkie zainteresowane podmioty do formułowania propozycji projektów do złożenia do puli ogólnej konkursu.

W związku z niedoborem środków na obecnie realizowane inwestycje kolejowe, a także mając na uwadze wyraźną priorytetyzację tego sektora przez KE w ramach wsparcia udzielanego z CEF, do puli FS zostaną zgłoszone wyłącznie inwestycje wstępnie uzgodnione z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i ujęte w Krajowym Programie Kolejowym.

Pozostali wnioskodawcy mogą ubiegać się o uzyskanie dofinansowania w ramach puli ogólnej konkursu.

Konkurs koordynuje Departament Programów Infrastrukturalnych w MIiR. Wszelkie informacje można pozyskać pod adresem e-mail: cef@miir.gov.pl">cef@miir.gov.pl oraz pod numerami telefonu: 22 273 87 56, 22 273 87 66, 22 273 83 44, 22 273 83 49.

Aby wesprzeć polskich wnioskodawców w aplikowaniu o środki CEF, MIiR prowadzi tzw. preselekcję projektów, w ramach której wnioskodawcy, na podstawie informacji o planowanych projektach, otrzymują opinię resortu w zakresie kwalifikowalności zgłaszanych propozycji, a także wsparcie w przygotowaniu kompletnej aplikacji.

W ramach preselekcji wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć informację nt. proponowanych do konkursu projektów, zawierającą:

  • krótki opis zakresu i celu projektu;
  • planowany harmonogram realizacji projektu;
  • planowany budżet projektu wraz z wyszczególnieniem źródeł finansowania;
  • wskazanie priorytetu naboru, w ramach którego wpisuje się proponowany projekt.

Propozycje projektów należy przekazywać do Departamentu Programów Infrastrukturalnych (DPI) w MIiR na adres cef@miir.gov.pl">cef@miir.gov.pl do 20 listopada 2019 roku.

Po akceptacji wstępnej propozycji kompletny wniosek o dofinansowanie należy złożyć do DPI w MIiR, w celu uzyskania akceptacji państwa członkowskiego, do 15 stycznia 2020 roku. Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków o dofinansowanie do MIiR zostaną przedstawione w odrębnym komunikacie.

Ostateczny termin składania wniosków do Komisji Europejskiej poprzez dedykowany system elektroniczny upływa 26 lutego 2020 roku, godz. 17:00.