Trzy oferty wpłynęły w przetargu na dokończenie odcinka S61 Suwałki - Budzisko

Trzy oferty wpłynęły w przetargu na dokończenie odcinka S61 Suwałki - Budzisko

21 października 2019 | Źródło: GDDKiA
PODZIEL SIĘ

Trzy oferty wpłynęły w przetargu na wyłonienie wykonawcy ponad 24-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S61 od końca obwodnicy Suwałk do granicy z Litwą w miejscowości Budzisko. Najniższa oferta opiewa na nieco ponad 1 mld zł, a najwyższa na ponad 1,5 mld zł. Trwa procedura badania i oceny ofert.

Fot. GDDKiA

Ogłaszając przetarg, GDDKiA określiła kryteria oceny ofert, zgodnie z którymi cena stanowi 60 proc., zaś kryteria pozacenowe (tj. gwarancja, terminy, kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej itd.) - 40 proc. Kosztorys na realizację zadania wynosi 896,23 mln zł.

Poprzedni wykonawca, Impresa Pizzarotti, po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (maj 2019 r.) nie przystąpił do robót. GDDKiA zmuszona została do odstąpienia od umowy, ze względu na brak mobilizacji i faktycznych przygotowań wykonawcy do rozpoczęcia robót (m.in. nie zostały zgłoszone listy podwykonawców na usługi i roboty, a przedłożony projekt czasowej organizacji ruchu nie miał wszystkich wymaganych prawem opinii, w tym m.in. Policji).

Zgodnie z warunkami ogłoszonego 9 sierpnia br. przetargu, zadaniem nowego wykonawcy będzie dokończenie projektowania (ew. optymalizacja projektu), a jeśli zajdzie taka konieczność - również zmiana decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oraz wybudowanie drogi ekspresowej wraz z całą infrastrukturą, a także uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddanie do użytku nowej drogi. Ewentualne prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 26 miesięcy od daty zawarcia umowy, ale nie krótszym, niż 24 miesiące od tej daty. Do czasu objętego projektowaniem wliczane są okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca), natomiast nie wlicza się ich do etapu robót.

Źródło. GDDKiA

Kalendarium

 • 20 kwietnia 2016 r. - ogłoszenie o zamówieniu,
 • 28 lipca 2016 r. - składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
 • 7 listopada 2016 r. - kwalifikacja wykonawców,
 • 30 grudnia 2016 r. - zaproszenie do składania ofert,
 • 24 marca 2017 r. - otwarcie ofert (wpłynęło dziewięć),
 • 13 kwietnia 2017 r. - wybór najkorzystniejszej oferty,
 • 6 czerwca 2017 r. - zawarcie umowy,
 • 20 maja 2019 r. - uzyskanie decyzji ZRID,
 • 14 czerwca 2019 r. - odstąpienie od umowy z dotychczasowym Wykonawcą,
 • 6 sierpnia 2019 r. - wysłanie dokumentacji przetargowej do publikacji w Dz.U. UE.
 • 21 paźdrziernika 2019 r. - otwarcie ofert.