PKP Cargo zmodernizuje 30 spalinówek

PKP Cargo zmodernizuje 30 spalinówek

25 lipca 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Największy polski kolejowy przewoźnik towarowy zamierza zmodernizować 30 lokomotyw spalinowych serii SM48 do prowadzenia pociągów towarowych. Po modernizacji nastąpi zmiana serii na ST48.

Fot. Andrzej Szafoni

Lokomotywy SM48 to ciężkie pojazdy manewrowe, eksploatowane m.in. przez przewoźników w Polsce i na kolejach krajów byłego Związku Radzieckiego. Produkowane były seryjnie od 1967 roku w Briańsku i Ługańsku w ZSRR. Pracę dla kolei przemysłowych w Polsce pod oryginalnym oznaczeniem TEM2 rozpoczęły w roku 1974, a do końca lat 80. sprowadzono około 300 pojazdów tego rodzaju. Ogółem sprowadzono do Polski 430 tego typu lokomotyw, z czego w 2009 w barwach przewoźników kolejowych pozostawało 380 egzemplarzy. PKP Cargo posiada ich nieco ponad sto.

Przewoźnicy prowadzą modernizację tych lokomotyw np. poprzez wymianę silników i układu sterowania. Przykładowo, Pol-Miedź Trans poddał gruntownej modernizacji kilka maszyn tej serii. Wymieniono silnik spalinowy na bardziej ekonomiczny i spełniający normy Unii Europejskiej. Nowy silnik jest dużo lżejszy, dlatego też zaistniała potrzeba dociążenia lokomotywy balastem. Poza tym gruntownie zmodernizowano kabinę maszynisty, montując komputerowe sterowanie. Zamontowano też monitoring ze względu na znikomą widoczność toru podczas jazdy do przodu (dłuższym przedziałem maszynowym w kierunku jazdy).

Postępowanie prowadzone jest w trzech etapach. Pierwszy etap zostanie przeprowadzony w trybie przetargu nieograniczonego, drugi - w trybie negocjacji z Wykonawcami zakwalifikowanymi na krótką listę, w trzecim nastąpi udzielenie wyłączności do dalszych negocjacji wykonawcy, który w drugim etapie złożył najkorzystniejszą ofertę.

Są trzy kryteria, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Najważniejszym jest oferowana całkowita cena netto za realizację całości przedmiotu zamówienia (85 proc.). Drugim jest oferowany termin realizacji całości przedmiotu zamówienia, wyrażony w tygodniach, liczony jako suma czasu modernizacji poszczególnych lokomotyw (10 proc.). Trzecim kryterium jest doświadczenie oferenta, oceniane na podstawie ilości (powyżej pięciu) wykonanych modernizacji, potwierdzonych referencjami (5 proc.).

Wymagany termin wykonania zamówienia to 117 tygodni, licząc od tygodnia następnego po tygodniu, w którym nastąpi zawarcie umowy.

Wykonawca oczekuje gwarancji jakości na każdą zmodernizowaną lokomotywę na okres nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu odbioru danej lokomotywy.

PKP Cargo wymaga wniesienia wadium 1,6 mln zł. Oferty należy składać do 10 sierpnia 2012 r.

PODZIEL SIĘ