Więcej funduszy z UE na intermodal

Więcej funduszy z UE na intermodal

17 sierpnia 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zmienioną wersję „Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”. Ze zmian wynika, że część środków z UE w ramach budżetu przeznaczonego na kolej zostanie przesunięta na transport intermodalny, w tym rozbudowę infrastruktury kolejowej w terminalach logistycznych i portach morskich.

Fot. Lidia Majdecka

W nowej wersji „Szczegółowego opisu priorytetów” w wyniku realokacji środków dokonano aktualizacji wielkości tzw. wydatków lizbońskich, tj. wzrost z poziomu 67,87 do poziomu 68,01 proc.

W zakresie Priorytetu VII. Transport przyjazny środowisku w Działaniu 7.1. Rozwój transportu kolejowego i Działaniu 7.3. Transport miejski w obszarach metropolitalnych dodano do przykładowych typów projektów, na które można otrzymać dofinansowanie zakup i modernizację lokomotyw spalinowych oraz zakupu taboru (EZT) spalinowego. Z kolei z Działania 7.1. Rozwój transportu kolejowego przesunięto kwotę ok. 60 mln euro do Działania 7.2. Rozwój transportu morskiego oraz sumę ok. 34 mln euro do Działania 7.4. Rozwój transportu intermodalnego. Realokacja wynika z zapotrzebowania na dodatkowe środki w Działaniu 7.2. oraz 7.4.

Wśród przykładowych projektów Działania 7.2. są: budowa i modernizacja linii kolejowych prowadzących do portów lub w samych w portach oraz prace przygotowawcze dla projektów w ramach działania.

Natomiast w Działaniu 7.4. do przykładowych projektów należą: zakup lub remont taboru intermodalnego obejmującego lokomotywy manewrowe, specjalistyczne wagony oraz intermodalne jednostki ładunkowe; budowa, rozbudowa lub remont infrastruktury wchodzącej w skład kolejowych lub morskich terminali kontenerowych, a także budowa, rozbudowa lub remont infrastruktury wchodzącej w skład centrum logistycznego, zlokalizowanego w porcie morskim lub na linii kolejowej.